Prawo podatkowe

Ustne i pisemne konsultacje podatkowe i prawne.

Prawo podatkowe jest sferą największego ryzyka gospodarczego w Polsce – przewyższającego wynikające z konkurencji wolnego rynku. Rolą doradcy podatkowego jest umożliwienie przedsiębiorcom skupienia się na działalności gospodarczej. Dzięki ustnym lub pisemnym konsultacjom podatkowym rozstrzygamy wątpliwości Podatników co do ich praw i obowiązków podatkowych i bierzemy za to odpowiedzialność.
Podatnicy zamierzający wesprzeć się w kontaktach z sądami, organami podatkowymi lub innymi podmiotami wiedzą doradcy podatkowego – zawodu zaufania publicznego, mogą skorzystać z naszych opinii podatkowych i prawnych. Nasz produkt sporządzony zgodnie z zasadami sztuki prawniczej oraz znajomością praktyki sądowej i administracyjnej jest dokumentem autorskim, sygnowanym przez Spółkę Meritum Doradcy Podatkowi. Służy on pomocą w działaniach mających na celu wygranie sporu, jego uniknięcie, w negocjacjach handlowych itp.

Opinie prawnopodatkowe i prawne

Stała obsługa

Podpisanie umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego (umożliwiającej bezpośredni kontakt z doradcami podatkowymi) pozwala klientom na stały kontakt z nami w zakresie bieżących i pilnych problemów podatkowych. Przekazanie w wybranej formie (rozmowa telefoniczna lub bezpośrednia, fax, poczta elektroniczna, wystąpienie pisemne) pytania podatkowego gwarantuje niezwłoczne uzyskanie odpowiedzi w wybranej przez klienta formie. W przypadku tej usługi Spółka Meritum Doradcy Podatkowi zapewnia Klientowi nieprzerwany dostęp do zespołu doradców podatkowych świadczących obsługę prawną w zakresie wszystkich tytułów podatkowych.
Nasze doświadczenie i wiedza w zakresie prawa materialnego i procesowego pozwalają na skuteczną obsługę postępowań podatkowych i sądowych w dogodnej i wybranej przez Klienta formie (pełnomocnictwo, stałe wsparcie merytoryczne, sporządzenie jednostkowego pisma procesowego).

Obsługa sporów i postępowań podatkowych przed organami administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi

Analiza podatkowa umów cywilnoprawnych i innych gałęzi prawa w zakresie zgodności z prawem

Jednym ze źródeł problemów prawnych jest dokonywanie rozliczeń podatkowych na podstawie samych dowodów księgowych – bez wiedzy o treści stosunku prawnego będących ich źródłem. Stosowanie prawa cywilnego (gospodarczego) rodzi ponadto trudności służb księgowych, specjalizujących się w prawie podatkowym i bilansowym. Nasza wiedza prawnicza i podatkowa umożliwia stały monitoring wszystkich lub wybranych przez Klienta oświadczeń woli Podatnika (umowy, ugody, zwolnienia z długów, zmiany treści stosunków prawnych i in.). Pozwala to na wykrycie wad i ryzyk płynących z ich treści, zalecenie sposobu wystawienia i opisu dokumentu księgowego dokumentującego transakcję oraz sposobu rozliczenia podatkowego.
Przekształcenia przedsiębiorców są wyjątkowymi zdarzeniami w „życiu” danego Podatnika – rodzącymi zatem szczególne ryzyko popełnienia błędu. Służby księgowe Podatników rozliczając skutki podatkowe przekształceń nie mogą zwykle skorzystać z własnego doświadczenia zawodowego. Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie przekształcania podmiotów umożliwia nam zalecenie wyboru właściwego sposobu przekształcenia (zapewniające maksymalizację celów gospodarczych i podatkowych zmian organizacyjnych) oraz wsparcie merytoryczne samego przekształcenia.

Kompleksowa obsługa przekształceń podmiotów gospodarczych

Przygotowywanie i ocena procedur obiegu dokumentów w aspekcie rozliczeń podatkowych

Jednym z powodów naruszenia prawa podatkowego jest brak wiedzy służb księgowych o wszystkich zdarzeniach prawnych i gospodarczych mających miejsce w firmie. Brak niezależnego, obiektywnego spojrzenia „z zewnątrz” oraz przyzwyczajenie do wieloletnich procedur działania utrudnia samemu Podatnikowi wprowadzenie prawidłowego systemu obiegu informacji i dokumentów. Naszą rolą jest obiektywnie poinformowanie Klienta o ewentualnych wadach istniejących rozwiązań i zaproponowanie systemu pozwalającego na połączenie bezpieczeństwa podatkowego z minimalną uciążliwością biurokratyczną.
Dzięki połączeniu wiedzy prawnej, podatkowej i księgowej oferujemy naszym Klientom analizę dokonywanych przez nich rozliczeń podatkowych. W przeciwieństwie do ,,klasycznego” doradztwa, gdy rozwiązujemy problem wskazany przez Klienta, ta usługa pozwala na wykrycie zagrożeń nieuświadamianych sobie przez Podatnika. Nasza kontrola może dotyczyć całości rozliczeń podatkowych (z możliwością ograniczenia do okresu objętego próbą) lub wybranych zagadnień rodzących szczególne ryzyko lub wątpliwości (np. różnice kursowe, proces inwestycyjny, wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów, import i eksport towarów, itp.).

Kompleksowe oraz cząstkowe audyty podatkowe w zakresie wszystkich lub wybranych tytułów podatkowych oraz funkcji płatnika

Cennik
Ze względu na różnorodny zakres usług, w celu wyceny zlecenia prosimy o wysłanie zapytania na adres: sekretariat@meritumgrupa.pl.