Usługi audytorskie

Badania sprawozdań finansowych (audyt bilansowy)

Podmiot świadczy usługi badań jednostkowych, jak również skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Formularz informacyjny na badanie sprawozdań finansowych

Meritum niesie pomoc związaną z obsługą spółek dokonujących publicznej emisji papierów wartościowych. W zakresie usług mieszczą się m.in.

  • weryfikacja porównywalnych danych ujętych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych;
  • przegląd spółek zależnych;
  • badanie sprawozdań skonsolidowanych;
  • przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego;
  • uczestnictwo w zakresie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnego w zakresie udzielania wyjaśnień w związku z wykonanymi pracami;
  • weryfikacja poprawności sporządzenia prognozy wyników zgodnie z podanymi założeniami oraz zgodności zastosowanych zasad rachunkowości do opracowania prognozy wyników ze stosowanymi zasadami rachunkowości;
  • weryfikacja poprawności sporządzenia finansowych informacji pro forma zgodnie z normami wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz standardami IAASB,
  • wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • przygotowanie polityki rachunkowości;
  • stały nadzór rachunkowy – powdrożeniowy.

Formularz informacyjny

Obsługa publicznej emisji papierów wartościowych

Audyt cen transferowych

Przeprowadzanie audytów cen transferowych wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego, rachunkowości i ekonomii. W tym zakresie świadczymy usługi oceny metod i mechanizmów ustalania cen transakcyjnych oraz usługi bieżącego monitoringu cen zawieranych transakcji w zakresie ich rynkowego charakteru. Dzięki usłudze Kontrahenci mogą na bieżąco sprawdzać i dokumentować poprawność zawieranych transakcji. Wspólnie z Meritum Doradcy Podatkowi świadczona jest obsługa postępowań w zakresie porozumień cenowych z Ministrem Finansów (APA) oraz sporządzanie dokumentacji na potrzeby cen transferowych spełniających wymogi art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Współpraca doradców podatkowych i biegłych rewidentów pozwala na istotne zmniejszenie ryzyka podatkowego rozliczeń podmiotów powiązanych kapitałowo i osobowo.

Formularz informacyjny na audyt cen transferowych

Podmiot świadczy usługi badań jednostkowych, jak również skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dla podmiotów nie mających obowiązku przeprowadzenia takiego badania.

Audyt kontraktowy

Przegląd sprawozdań finansowych

Podmiot świadczy usługi przeglądu jednostkowych, jak również skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Celem przeglądu jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, czy konieczne jest dokonanie w sprawozdaniu finansowym jednostki istotnych zmian dla uznania, że przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Celem audytu przedzakupowego jest ustalenie ryzyk i zagrożeń pozostających w związku z planowanym zakupem lub przejęciem innych podmiotów gospodarczych. Opcjonalnie usługa ta obejmować może również audyt podatkowy – skutkujący ustaleniem ryzyka podatkowego oraz audyt prawny – skutkujący ustaleniem ryzyk prawnych. Audyty te prowadzone są we współpracy z prawnikami i doradcami podatkowymi z Grupy Meritum.

Audyt przedzakupowy

Audyt rachunkowy

Przedmiotem usługi jest doradztwo w zakresie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych i innych księgowań, dokonanych przez Kontrahenta. Efektem usługi jest ekspertyza obejmująca rozstrzygnięcie wątpliwości wskazanych przez służby księgowe, wskazanie i rozstrzygnięcie innych nieprawidłowości stwierdzonych przez Meritum w toku analizy dokumentów księgowych, wskazanie sposobów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i potencjalnych skutków braku ich usunięcia. Podstawą realizacji usługi jest stan faktyczny i dane ustalone przez biegłego rewidenta na podstawie udostępnionych dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień.
Celem audytu jest ocena, czy realizacja dofinansowanego projektu przebiega zgodnie z umową i wnioskiem o jego dofinansowanie. Efektem audytu jest potwierdzenie, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt jest zgodny z umową i wnioskiem – co skutkuje wydaniem opinii w tym zakresie. Podczas audytu sprawdza się, czy działania, na które przedstawiono wydatki zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie oraz czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Realizacja usługi następuje poprzez badanie czy księgi rachunkowe (w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją projektu) wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów oraz sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (faktury i / lub inne dokumenty) wnioski o płatność oraz sprawozdania z realizacji projektu odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Formularz informacyjny na audyt projektów unijnych

Audyt wykorzystania środków w zakresie projektów unijnych

Audyt nadużyć finansowych

Celem audytu jest wydanie oceny o zakresie niezgodności z przepisami prawa podjętych działań i wykonanych czynności. Ocena dotyczyć może różnych szczebli i sfer działalności gospodarczej podmiotu, jak również może być przedstawiona na potrzeby różnych podmiotów i postępowań, w szczególności karnych i cywilnych.
Skala finansowa transakcji podejmowanych przez podmioty gospodarcze w toku procesów przekształceniowych uzasadnia potrzebę kontroli prawidłowości takich zdarzeń. Usługi w tym zakresie dotyczą oceny prawidłowości rachunkowej i podatkowej wniesionych aportów niepieniężnych.

Audyt przekształceniowy

Optymalizacja zobowiązań podatkowych (audyt podatkowy)

Audyt obejmuje analizę prawidłowości rozliczeń wszystkich tytułów podatkowych oraz inne tytuły publiczno-prawne. W zakresie świadczenia tej usługi biegli rewidenci współpracują z doradcami podatkowymi z Meritum Doradcy Podatkowi.