Publikacja sprawozdań

Na podstawie art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., nr 77, poz. 649), Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 26B lok. U2, wpisana na listę firm audytorskich pod nr 3159, przedkłada stosowną publikację.