Rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.2007.249.1859 z dnia 2007.12.31

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2007 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych2)

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym:

1) zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy;

2) zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy;

3) terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy;

4) terminy sporządzenia i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, półrocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy;

5) termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.4));

2) ustawa o rachunkowości – ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) rozporządzenie o pożyczkach papierów wartościowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 67, poz. 481);

4) towarzystwo – towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy;

5) depozytariusz – podmiot pełniący funkcję depozytariusza, o którym mowa w art. 71 ustawy;

6) fundusz – fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ustawy;

7) uczestnik funduszu – uczestnika funduszu, o którym mowa w art. 6 ustawy;

8) statut funduszu – statut funduszu, o którym mowa w art. 18 ustawy;

9) dzień wyceny – dzień, określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa funduszu, ustala się wartość zobowiązań funduszu, ustala się wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, a w przypadku:

a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami – dzień, w którym wycenia się aktywa każdego z subfunduszy, ustala wartość zobowiązań każdego z subfunduszy, ustala się wartość aktywów netto każdego z subfunduszy oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny każdego z subfunduszy,

b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów – dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii,

c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy – dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii;

10) kapitał wpłacony – kapitał utworzony z wpłat dokonanych w formie pieniężnej lub z papierów wartościowych, lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjętych w zamian za zbyte uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami – uczestnikom subfunduszu – jednostki uczestnictwa albo wydane certyfikaty inwestycyjne, przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, tak ujęty kapitał wpłacony pomniejsza się o opłaty za zbywanie jednostek uczestnictwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 4 – o opłaty związane z wydawaniem certyfikatów inwestycyjnych;

11) kapitał wypłacony – kwoty wypłacone z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, stanowiące równowartość iloczynu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, według której odkupiono jednostkę uczestnictwa albo wykupiono certyfikat inwestycyjny, oraz kwoty wypłacone z tytułu wypłaty przychodów, o których mowa w art. 198 ust. 1 ustawy;

12) wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny – wartość aktywów netto, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny, a w przypadku:

a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami – wartość aktywów netto każdego z subfunduszy, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych danego subfunduszu w dniu wyceny,

b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów – wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w dniu wyceny,

c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy – wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii w dniu wyceny;

13) zobowiązania proporcjonalne – zobowiązania funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o których mowa w art. 161 ust. 3 ustawy;

14) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat – różnicę pomiędzy ceną sprzedaży netto a ceną nabycia danego składnika lokat;

15) niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat – różnicę pomiędzy wartością danego składnika lokat w dniu wyceny a jego ceną nabycia;

16) wypłacane dochody funduszu – wypłacane uczestnikom funduszu albo subfunduszu dochody, o których mowa w art. 21 ustawy;

17) wypłacane przychody funduszu – wypłacane uczestnikom funduszu przychody ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 ust. 1 ustawy;

18) premia netto – wartość premii z tytułu wystawienia opcji, pomniejszoną o koszty bezpośrednio związane z wystawieniem opcji;

19) aktywny rynek – rynek spełniający łącznie następujące kryteria:

a) instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne,

b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy,

c) ceny są podawane do publicznej wiadomości;

20) wartość godziwa – wartość, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości;

21) efektywna stopa procentowa – stopę, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej – do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie;

22) skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań – cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności albo wymagalności, wyliczoną przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;

23) nieruchomości – lokaty funduszu, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 oraz w art. 147 ust. 2 ustawy;

24) przychody odsetkowe – odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo – w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej – naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów przez emitenta, oraz odpisy dyskonta;

25) koszty odsetkowe – amortyzację premii oraz koszty z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz;

26) połączone sprawozdanie finansowe – połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami;

27) sprawozdania jednostkowe subfunduszy – jednostkowe sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 169 ustawy.

§ 3. Rachunkowość funduszu obejmuje w szczególności:

1) składniki i czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości;

2) ustalanie wyniku z operacji;

3) obliczanie wartości aktywów netto, a także aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, na daną kategorię jednostek uczestnictwa albo na daną serię certyfikatów inwestycyjnych i na certyfikat inwestycyjny danej serii;

4) dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości.

§ 4. Fundusz przekazuje depozytariuszowi dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy o rachunkowości, w terminach umożliwiających depozytariuszowi wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 72 ustawy.

§ 5. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące funduszu stosuje się odpowiednio do subfunduszu, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

Rozdział 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§ 6.

1. Księgi rachunkowe funduszu prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Księgi rachunkowe funduszu, o którym mowa w art. 13 ustawy, prowadzi się w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania. W przypadku gdy fundusz dokonuje zmiany waluty wykorzystywanej do wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, zmiana taka wchodzi w życie z początkiem kolejnego roku obrotowego.

3. Księgi rachunkowe funduszu obejmują elementy określone w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz:

1) rejestr uczestników funduszu – w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;

2) subrejestry uczestników subfunduszy, wydzielone w ramach rejestru uczestników funduszu – w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami;

3) rejestr certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych;

4) subrejestry certyfikatów inwestycyjnych, wydzielone w ramach rejestru certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych z wydzielonymi subfunduszami.

4. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami księgi rachunkowe prowadzi się odrębnie dla każdego subfunduszu.

§ 7. Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz subrejestry funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami zawierają szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, w podziale na poszczególnych uczestników funduszu, a w szczególności:

1) dane identyfikujące uczestnika funduszu albo subfunduszu;

2) liczbę jednostek uczestnictwa, w tym w podziale na kategorie jednostek należących do uczestnika funduszu;

3) datę przeliczenia jednostek uczestnictwa danej kategorii na jednostki uczestnictwa innej kategorii, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa stanowiącą cenę przeliczenia, liczbę jednostek przeliczanych na inną kategorię oraz liczbę jednostek uczestnictwa nowej kategorii;

4) identyfikację poszczególnych nabyć i odkupień jednostek uczestnictwa;

5) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;

6) datę odkupienia, liczbę i wartości odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi funduszu za odkupione jednostki;

7) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;

8) informację o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;

9) informację o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa;

10) informację o tym, czy rejestr dotyczy indywidualnego konta emerytalnego.

§ 8. Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:

1) daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji;

2) liczby certyfikatów poszczególnych serii;

3) rodzaju certyfikatów – imienne albo na okaziciela, ze wskazaniem ograniczeń zbywalności;

4) w przypadku certyfikatów imiennych – danych identyfikujących posiadaczy certyfikatów oraz praw wynikających z certyfikatów, o których mowa w art. 121 ustawy;

5) liczby certyfikatów każdej emisji oraz serii wydanych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji, w tym serii;

6) liczby certyfikatów umorzonych z mocy prawa w wyniku ich wykupienia przez fundusz, ze wskazaniem serii, emisji, daty umorzenia, ceny wykupu certyfikatu oraz łącznej wartości wypłat za wykupione certyfikaty;

7) liczby certyfikatów nieopłaconych w całości, o których mowa w art. 122 ust. 3 ustawy.

§ 9.

1. Towarzystwo, działając jako organ funduszu, prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający ustalenie wartości aktywów netto na każdy dzień wyceny oraz na dzień bilansowy.

2. Towarzystwo może zlecić, w całości lub w części, innym podmiotom, upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie dowodu księgowego odpisem dowodu księgowego sporządzonym na formularzu właściwym dla danego dowodu.

2. Dopuszcza się zastąpienie odpisu dowodu kopią dowodu (fotokopia lub kserokopia).

3. Odpis lub kopia powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją „Odpis” lub „Kopia” oraz uwierzytelnione poprzez zamieszczenie klauzuli „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby stwierdzającej zgodność wraz z datą ich sporządzenia.

Rozdział 3

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu

§ 11. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.

§ 12.

1. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia.

2. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.

3. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami na rzecz jednego z subfunduszy ujmuje się w księgach rachunkowych subfunduszu wskazanego w złożonym zleceniu albo w zawartej umowie.

4. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami na rzecz kilku subfunduszy na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy ujmuje się w księgach rachunkowych każdego z subfunduszy, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, w liczbie wskazanej dla danego subfunduszu odpowiednio w zleceniu albo w umowie.

5. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne.

§ 13.

1. Zysk lub stratę ze zbycia lokat, z zastrzeżeniem ust. 4, wylicza się metodą „najdroższe sprzedaje się jako pierwsze”, polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia – oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.

2. W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto.

3. Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w ust. 1.

4. Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem transakcji, o których mowa w § 27 i 28.

5. W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika.

§ 14.

1. Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru.

2. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.

3. Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.

4. Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.

§ 15. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.

§ 16.

1. Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.

2. Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w § 24 ust. 3, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.

§ 17.

1. Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Jeżeli operacje dotyczące funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której wyliczony jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.

3. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 13 ustawy, przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na walutę, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 166 ustawy, zobowiązania proporcjonalne rozlicza się na subfundusze, z zastosowaniem średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z dnia zawarcia przez fundusz umowy powodującej powstanie zobowiązania proporcjonalnego.

§ 18. Przychody z lokat obejmują w szczególności:

1) dywidendy i inne udziały w zyskach;

2) przychody odsetkowe;

3) przychody związane z posiadaniem nieruchomości;

4) dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

§ 19. Koszty funduszu obejmują w szczególności:

1) koszty odsetkowe;

2) koszty związane z posiadaniem nieruchomości;

3) ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

§ 20.

1. W przypadku kosztów funduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki.

2. Płatności z tytułu kosztów funduszu zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę.

3. Preliminarz kosztów powinien zawierać pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny.

§ 21.

1. Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.

2. Przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

3. Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

§ 22.

1. Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, wyznaczonej zgodnie z ust. 2.

2. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z ust. 1.

Rozdział 4

Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

§ 23.

1. Aktywa funduszu wycenia się, a zobowiązania funduszu ustala się w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.

2. Aktywa funduszu wycenia się, a zobowiązania funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 pkt 1 oraz § 26-28.

§ 24.

1. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób:

1) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku w dniu wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z dnia wyceny;

2) jeżeli dzień wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na aktywnym rynku, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w § 30, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów funduszu dokonywana jest po ustaleniu w dniu wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość;

3) jeżeli dzień wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na aktywnym rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z § 30.

2. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego są:

1) wolumen obrotu na danym składniku lokat lub

2) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub

3) ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub

4) kolejność wprowadzenia do obrotu, lub

5) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku.

Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną funduszu, dokonuje się w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 1-5, wskazane w statucie. Wyboru tego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

3. Fundusz wskazuje w statucie godzinę, o której będzie określał ostatnie dostępne kursy, o których mowa w ust. 1, w dniu dokonywania wyceny.

§ 25.

1. Wartość składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się, z zastrzeżeniem § 26 i 27, w następujący sposób:

1) dłużnych papierów wartościowych – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych funduszu;

2) składników lokat innych niż w pkt 1 – według wartości godziwej spełniającej warunki wiarygodności określone w § 30.

2. W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia – wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.

§ 26. Nieruchomości wycenia się w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, przy czym należy uwzględnić wszelkie istotne zmiany wartości godziwej nieruchomości po sporządzeniu operatu szacunkowego, w okresie jego obowiązywania.

§ 27.

1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.

2. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, ustala się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.

§ 28.

1. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

2. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.

§ 29.

1. Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku – w walucie, w której są denominowane.

2. Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w walucie, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

3. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której Narodowy Bank Polski wylicza średni kurs.

§ 30.

1. Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą uznaje się wartość wyznaczoną poprzez:

1) oszacowanie wartości składnika lokat przez wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przez tę jednostkę przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem;

2) zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku;

3) oszacowanie wartości składnika lokat za pomocą powszechnie uznanych metod estymacji;

4) oszacowanie wartości składnika lokat, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

2. Modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w ust. 1, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem.

Rozdział 5

Sprawozdania finansowe

§ 31.

1. Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.

2. W przypadku gdy fundusz rozpocznie działalność w trakcie roku obrotowego:

1) jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na drugi kwartał roku obrotowego – fundusz może dokonać połączenia półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten rok;

2) jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na czwarty kwartał roku obrotowego – fundusz może dokonać połączenia rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do sporządzania połączonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych utworzonych na czas określony, krótszy niż 12 miesięcy.

§ 32.

1. Sprawozdanie finansowe, połączone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.

2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Jeżeli charakter i istotność danej pozycji wymaga innej dokładności, należy odnotować ten fakt odpowiednio w notach objaśniających albo informacji dodatkowej.

3. Przepisów ust. 1 i 2, w zakresie odnoszącym się do waluty polskiej, nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 13 oraz art. 166 ustawy.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 166 ustawy, dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego, poszczególne pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem, że poszczególne pozycje:

1) bilansu przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

2) rachunku wyniku z operacji przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów wyliczonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy ujawnia się informację o kursie zastosowanym do przeliczenia poszczególnych pozycji dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego.

§ 33. Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji funduszu, obejmujący:

1) przychody z lokat netto – stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat a kosztami funduszu netto;

2) zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat.

§ 34. Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.

§ 35.

1. Sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3, obejmuje:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) zestawienie lokat;

3) bilans;

4) rachunek wyniku z operacji;

5) zestawienie zmian w aktywach netto;

6) rachunek przepływów pieniężnych;

7) noty objaśniające;

8) informację dodatkową.

2. Połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 4, obejmuje:

1) wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;

2) połączone zestawienie lokat;

3) połączony bilans;

4) połączony rachunek wyniku z operacji;

5) połączone zestawienie zmian w aktywach netto;

6) połączony rachunek przepływów pieniężnych.

3. Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

4. Połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

5. Do połączonego sprawozdania finansowego załącza się sprawozdania jednostkowe subfunduszy, obejmujące odpowiednio składniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.

6. Sprawozdania finansowe funduszy, o których mowa w art. 170 ustawy, publikuje się łącznie.

7. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

8. Połączone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

9. Sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.

§ 36.

1. Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się, sumując odpowiednie pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

2. Do połączonego sprawozdania finansowego nie włącza się sprawozdań jednostkowych subfunduszy, które:

1) w momencie sporządzania połączonego sprawozdania finansowego znajdują się w trakcie likwidacji;

2) zostały zlikwidowane w trakcie okresu, za który sporządza się połączone sprawozdanie finansowe.

3. Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiałoby to rzetelną i jasną prezentację połączonego sprawozdania finansowego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się odpowiednią informację we wprowadzeniu do połączonego sprawozdania finansowego, opisującą przyczyny włączenia sprawozdań jednostkowych subfunduszy, o których mowa w ust. 2, do połączonego sprawozdania finansowego.

§ 37.

1. Do sprawozdania finansowego dołącza się:

1) list towarzystwa będącego organem funduszu, skierowany do uczestników funduszu, opisujący w sposób zwięzły co najmniej wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym;

2) oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym.

2. Do połączonego sprawozdania finansowego dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1, odnoszące się osobno do każdego z subfunduszy objętych połączonym sprawozdaniem finansowym.

3. Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się do sprawozdań jednostkowych subfunduszy.

§ 38.

1. Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako:

1) półroczne sprawozdanie finansowe – obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:

a) bilansu – za co najmniej poprzedni rok obrotowy,

b) rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 – za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,

c) zestawienia lokat i zestawienia zmian w aktywach netto – za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) roczne sprawozdanie finansowe – obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.

2. Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się razem ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy dwa razy w roku, jako:

1) półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:

a) bilansu i połączonego bilansu – za co najmniej poprzedni rok obrotowy,

b) rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji, rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 i 4 – za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,

c) zestawienia lokat, połączonego zestawienia lokat, zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto – za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji zagregowanych w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.

§ 39.

1. Roczne sprawozdanie finansowe, roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

2. Półroczne sprawozdanie finansowe, półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta.

§ 40.

1. Ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości, podlegają roczne sprawozdania finansowe oraz roczne połączone sprawozdania finansowe z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, wraz z opinią biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym oraz z odpisem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania, podjętej przez organ zatwierdzający.

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinna być podjęta w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

3. Towarzystwo ma obowiązek złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

4. Sporządzenie i przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

5. Publikacja na stronach internetowych, o których mowa w art. 219 ust. 1 ustawy, półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wraz z oświadczeniem depozytariusza i raportem z przeglądu, sporządzonym przez biegłego rewidenta, powinna nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 września 2007 r.5)

______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji stanowi transpozycję dyrektywy 85/611/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1985; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 139-154, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 231, poz. 2318 oraz z 2005 r. Nr 245, poz. 2083), które utraciło moc z dniem 20 września 2007 r. na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje:

1) nazwę funduszu z podaniem typu i konstrukcji funduszu, numeru w rejestrze funduszy, daty utworzenia funduszu oraz wskazanie okresu, na jaki został utworzony;

2) odnośnie do funduszy, o których mowa w art. 170 ustawy, w przypadku sprawozdania finansowego funduszu powiązanego wskazanie nazwy funduszu podstawowego, a w przypadku sprawozdania finansowego funduszu podstawowego wskazanie nazw wszystkich funduszy powiązanych;

3) zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu;

4) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru;

5) wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego;

6) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu;

7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie funduszy, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy, oraz określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone;

8) wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) sprawozdania finansowego;

9) wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne;

10) wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących;

11) wskazanie emisji certyfikatów inwestycyjnych;

12) wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je różnicujących.

2. Zestawienie lokat

Składniki lokat wykazuje się:

a) w wartościach zagregowanych w poszczególnych pozycjach tabeli głównej,

b) w pozycjach analitycznych grup składników lokat, określonych w tabelach uzupełniających i dodatkowych, przy czym każdy składnik lokat wymieniony w przedmiotowych tabelach powinien posiadać swój indywidualny, jednolity dla całego sprawozdania finansowego, nadany przez fundusz kod identyfikujący. W szczególności kodem może być nazwa lub nadany przez instytucje trzecie kod składnika lokat.

W przypadku gdy określone pole nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono wartość „nie dotyczy”.

1) Tabela główna

Składniki lokat Bieżący okres sprawozdawczy Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy

wartość według ceny nabycia w tys.1) wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. procentowy udział w aktywach ogółem wartość według ceny nabycia w tys. wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty2)

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

2) Tabele uzupełniające3)

Akcje Rodzaj rynku4) Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Warranty subskrypcyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa do akcji Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa poboru Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Kwity depozytowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Listy zastawne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1

roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu

powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa X X

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Weksle Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Depozyty Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

Waluty5) Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Waluty państw należących do OECD

Waluty państw nienależących do OECD

Nieruchomości Rok oddania do użytku Data

nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Statki morskie Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość w cenie nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys.

Inne6) Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3) Tabele dodatkowe

Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

Instrumenty rynku pieniężnego7) Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy8) Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art. 107 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe emitowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

3. Bilans

Sporządzony na dzień …… w (wskazanie waluty)

I. Aktywa

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2) Należności

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

– dłużne papiery wartościowe

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

– dłużne papiery wartościowe

6) Nieruchomości

7) Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1) Kapitał wpłacony

2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Liczba jednostek uczestnictwa w podziale na kategorie jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny albo poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

4. Rachunek wyniku z operacji 9)

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

– z tytułu różnic kursowych

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

– z tytułu różnic kursowych

VII. Wynik z operacji (V±VI)

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa10) albo

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

5. Zestawienie zmian w aktywach netto

Jeżeli okres, dla którego są prezentowane zmiany, nie jest równy 12 miesiącom, wówczas zmiany wyrażone procentowo należy odnieść w stosunku rocznym.

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych11)

1. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu:

a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny

1. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

6. Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

6. Rachunek przepływów pieniężnych12)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)

I. Wpływy

1) Z tytułu posiadanych lokat

2) Z tytułu zbycia składników lokat

3) Pozostałe

II. Wydatki

1) Z tytułu posiadanych lokat

2) Z tytułu nabycia składników lokat

3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5) Z tytułu opłat dla depozytariusza

6) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9) Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10) Z tytułu usług prawnych

11) Z tytułu posiadania nieruchomości

12) Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)

I. Wpływy

1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych

2) Z tytułu zaciągniętych kredytów

3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5) Odsetki

6) Pozostałe

II. Wydatki

1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3) Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4) Z tytułu wyemitowanych obligacji

5) Z tytułu wypłaty przychodów

6) Z tytułu udzielonych pożyczek

7) Odsetki

8) Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

7. Noty objaśniające

Nota-1 Polityka rachunkowości funduszu

Nota-2 Należności funduszu

Nota-3 Zobowiązania funduszu

Nota-4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Nota-5 Ryzyka

Nota-6 Instrumenty pochodne

Nota-7 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu

Nota-8 Kredyty i pożyczki

Nota-9 Waluty i różnice kursowe

Nota-10 Dochody i ich dystrybucja

Nota-11 Koszty funduszu

Nota-12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

Nota-1 Polityka rachunkowości funduszu

1) Opis przyjętych zasad rachunkowości, dotyczący w szczególności:

a) ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym

b) ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu

c) metod wyceny aktywów, z uwzględnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat, oraz zobowiązań funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji

2) Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości13), w tym:

a) metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych

b) metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nota-2 Należności funduszu

1) Z tytułu zbytych lokat

2) Z tytułu instrumentów pochodnych

3) Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych

4) Z tytułu dywidend

5) Z tytułu odsetek

6) Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

7) Z tytułu udzielonych pożyczek, w podziale na podmioty udzielające pożyczek

8) Pozostałe, z zastrzeżeniem, iż składniki „Należności” niewyszczególnione w pkt 1-6 o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy „Należności” należy wykazać w odrębnych pkt Noty-2

Nota-3 Zobowiązania funduszu

1) Z tytułu nabytych aktywów

2) Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

3) Z tytułu instrumentów pochodnych

4) Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne

5) Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

6) Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

7) Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

8) Z tytułu wyemitowanych obligacji

9) Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

10) Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

11) Z tytułu gwarancji lub poręczeń

12) Z tytułu rezerw

13) Pozostałe, z zastrzeżeniem, iż składniki „Zobowiązań” niewyszczególnione w pkt 1-12 o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy „Zobowiązań” należy wykazać w odrębnych pkt Noty-3

Nota-4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1) Struktura środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień bilansowy w przekroju walut, w podziale na banki

2) Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu

3) Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje

Nota-5 Ryzyka

1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym:

a) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej

b) wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej

2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, w tym:

a) kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na dzień bilansowy w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń

b) wskazanie istniejących przypadków znaczącej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat

3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat

Nota-6 Instrumenty pochodne

Informacje dla poszczególnych rodzajów instrumentów pochodnych, dotyczące co najmniej:

a) typu zajętej pozycji

b) rodzaju instrumentu pochodnego

c) celu otwarcia pozycji

d) wartości otwartej pozycji

e) wartości i terminów przyszłych strumieni pieniężnych

f) kwoty będącej podstawą przyszłych płatności

g) terminu zapadalności albo wygaśnięcia instrumentu pochodnego

h) terminu wykonania instrumentu pochodnego

Nota-7 Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu lub drugiej strony do odkupu

1) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:

a) transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

b) transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk

2) Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:

a) transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

b) transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk

3) Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

4) Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych

Nota-8 Kredyty i pożyczki

1) Informacje o zaciągniętych i wykorzystanych przez fundusz kredytach i pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich wykorzystania, więcej niż 1 % wartości aktywów funduszu, z określeniem:

a) nazwy i siedziby podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)

b) kwoty kredytu (pożyczki) w chwili zaciągnięcia i jego (jej) procentowego udziału w aktywach14)

c) kwoty kredytu (pożyczki) pozostałej do spłaty14)

d) warunków oprocentowania

e) terminu spłaty

f) ustanowionych zabezpieczeń

2) Informacje o udzielonych przez fundusz pożyczkach pieniężnych w kwocie stanowiącej, na dzień ich udzielenia, więcej niż 1 % wartości aktywów funduszu, z określeniem:

a) nazwy i siedziby podmiotu, któremu udzielono pożyczki

b) kwoty pożyczki w chwili udzielenia, procentowego udziału w aktywach

c) warunków oprocentowania, terminu spłaty

d) ustanowionych zabezpieczeń

Nota-9 Waluty i różnice kursowe

1) Walutowa struktura pozycji bilansu, z podziałem według walut i po przeliczeniu na walutę polską

2) Dodatnie różnice kursowe w przekroju lokat funduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane

3) Ujemne różnice kursowe w przekroju lokat funduszu, zgodnie z podziałem przedstawionym w zestawieniu lokat, w podziale na zrealizowane i niezrealizowane

4) W przypadku funduszy, których aktywa są wyceniane, a zobowiązania ustalane w walutach obcych, należy ujawnić średni kurs danej waluty wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia sprawozdania finansowego

Nota-10 Dochody i ich dystrybucja

1) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie funduszu

2) Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odrębnie dla każdej z kategorii aktywów, według podziału przyjętego w bilansie funduszu

3) Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych, w przekroju zbytych lokat funduszu z uwzględnieniem udziału w aktywach i aktywach netto w dniu wypłaty oraz wpływu, jaki wypłata przychodów miała na wartość aktywów i wartość aktywów netto funduszu

4) Wypłacone dochody funduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat

Nota-11 Koszty funduszu

1) Koszty pokrywane przez towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II. rachunku wyniku z operacji

2) Koszty funduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami, w przekroju zbytych lokat co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II. rachunku wyniku z operacji

3) Wynagrodzenie dla towarzystwa z wyodrębnieniem części zmiennej, uzależnionej od wyników funduszu

Nota-12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa15)

1) Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

2) Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe

8. Informacja dodatkowa

Obejmuje w szczególności:

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy;

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym;

3) Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

4) Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu, przy czym w przypadku, gdy:

a) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, dołączana jest tabela zawierająca co najmniej datę skorygowanej wyceny, datę ogłoszenia korekty wyceny, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny sprzed ogłoszonej korekty oraz po korekcie oraz wyjaśnienie przyczyn korekty

b) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny – dołączana jest tabela zawierająca co najmniej datę ogłoszenia rozpoczęcia zawieszenia, okres, w którym zawieszenie obowiązywało, a także wyjaśnienie podstaw prawnych i przyczyn zawieszenia

c) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz – wskazanie takich transakcji oraz przyczyn, dla których nie zostały one rozliczone

5) W przypadku niepewności co do możliwości kontynuowania działalności – opis tych niepewności ze wskazaniem, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

6) Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian

______

1) W polu tym w tabeli głównej i w tabelach uzupełniających wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

2) W pozycji tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami funduszu, które nie stanowią depozytów.

3) Wartość składników lokat wyszczególnionych w tabelach uzupełniających należy dodatkowo pokazać w pozycjach zagregowanych wskazanych w tabelach. Ponadto składniki lokat należy pogrupować według rynków wskazanych w kolumnach „Rodzaj rynku”, podając zagregowaną wartość składników dla każdego z rodzajów rynku.

4) W polu tym dla każdej z tabel uzupełniających należy wpisać odpowiednio określenia rynków: „aktywny rynek regulowany” albo „aktywny rynek nieregulowany”. Dla składników lokat, które nie są przedmiotem notowań na aktywnym rynku, w polu wpisuje się „nienotowane na rynku aktywnym”.

5) W tabeli tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami funduszu, które nie są przedmiotem depozytów.

6) W przypadku sklasyfikowania składników lokat do tej kategorii, należy przedstawić je w podziale na grupy, wykazując wartości zagregowane analogicznie jak w tabeli głównej.

7) Tabelę tę wypełnia wyłącznie fundusz, o którym mowa w art. 178 ustawy.

8) W tabeli podaje się informacje, wyszczególniając wyłącznie nazwy grup kapitałowych, o których mowa w art. 98 ustawy.

9) Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów, należy wykazać w odrębnych pozycjach rachunku wyniku z operacji.

10) W przypadku gdy w funduszu istnieją jednostki uczestnictwa w podziale na kategorie, należy przedstawić wynik z operacji przypadający na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa.

11) W przypadku gdy w funduszu istnieją jednostki uczestnictwa w podziale na kategorie, należy przedstawić pozycje II i III „Zestawienia zmian w aktywach netto” dodatkowo w odniesieniu do poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa.

12) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków, należy wykazać w odrębnych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych.

13) W przypadku gdy zmiany zostały wprowadzone w pierwszym półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w półrocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym sprawozdaniu finansowym, natomiast w przypadku, gdy zmiany zostały wprowadzone w drugim półroczu roku obrotowego, należy je opisać kolejno w rocznym sprawozdaniu finansowym i półrocznym sprawozdaniu finansowym. Zmiany należy opisać z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik z operacji funduszu.

14) W danej walucie i po przeliczeniu na walutę, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania.

15) Notę zamieszcza się wyłącznie dla funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W POŁĄCZONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1. Wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego obejmuje:

1) nazwę funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem numeru rejestru funduszy oraz czasu, na który został utworzony, jeżeli jest ograniczony;

2) wskazanie ilości i nazw subfunduszy z określeniem typów i rodzajów subfunduszy, dat utworzenia poszczególnych subfunduszy wraz z określeniem czasu, na który zostały utworzone;

3) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu z wydzielonymi subfunduszami, ze wskazaniem właściwego rejestru;

4) wskazanie okresu sprawozdawczego i dnia bilansowego;

5) wskazanie, czy połączone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz oraz subfundusze w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundusz lub subfundusze;

6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiła zmiana ilości subfunduszy – wskazanie zakresu zmian w stosunku do poprzedniej ilości subfunduszy wraz z podaniem przyczyn zmian (w szczególności utworzenie nowych subfunduszy, połączenie subfunduszy, likwidacja subfunduszy);

7) wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) połączonego sprawozdania finansowego;

8) wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne subfunduszy;

9) wskazanie poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących;

10) wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa w poszczególnych subfunduszach i cech je różnicujących.

2. Połączone zestawienie lokat1)

Składniki lokat Bieżący okres sprawozdawczy Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy

wartość według ceny nabycia w tys.2) wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. procentowy udział w aktywach ogółem wartość według ceny nabycia w tys. wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty3)

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

3. Połączony bilans

Sporządzony na dzień ….. w (wskazanie waluty)

I. Aktywa

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2) Należności

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:

– dłużne papiery wartościowe

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:

– dłużne papiery wartościowe

6) Nieruchomości

7) Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

1) Zobowiązania własne subfunduszy

2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1) Kapitał wpłacony

2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

4. Połączony rachunek wyniku z operacji

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Opłaty za usługi w zakresie rachunkowości

7. Opłaty za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Opłaty za usługi prawne

9. Opłaty za usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:

– z tytułu różnic kursowych

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

– z tytułu różnic kursowych

VII. Wynik z operacji (V±VI)

5. Połączone zestawienie zmian w aktywach netto

Jeżeli okres, dla którego są prezentowane zmiany, nie jest równy 12 miesiącom, wówczas zmiany wyrażone procentowo należy odnieść w stosunku rocznym.

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) subfunduszy (razem):

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego subfunduszy (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego subfunduszy (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

6. Połączony rachunek przepływów pieniężnych4)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)

I. Wpływy

1) Z tytułu posiadanych lokat

2) Z tytułu zbycia składników lokat

3) Pozostałe

II. Wydatki

1) Z tytułu posiadanych lokat

2) Z tytułu nabycia składników lokat

3) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5) Z tytułu opłat dla depozytariusza

6) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9) Z tytułu usług prawnych

10) Z tytułu usług wydawniczych

11) Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)

I. Wpływy

1) Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych

2) Z tytułu zaciągniętych kredytów

3) Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5) Odsetki

6) Pozostałe

II. Wydatki

1) Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2) Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3) Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4) Z tytułu wyemitowanych obligacji

5) Z tytułu wypłaty przychodów

6) Z tytułu udzielonych pożyczek

7) Odsetki

8) Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

______

1) W tabeli połączonego zestawienia lokat wykazuje się jedynie zagregowane kwoty zbiorcze dla wskazanych kategorii lokat subfunduszy.

2) W polu tym wpisuje się wartość składników lokat w walucie, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe.

3) W pozycji tej wykazuje się wyłącznie waluty, będące lokatami subfunduszy, które nie stanowią depozytów.

4) Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków, należy wykazać w odrębnych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych.