Obowiązki informacyjne AFI

Uzupełnienie obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dz.U.2016.2097 z dnia 2016.12.21

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie uzupełnienia obowiązków informacyjnych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 2

Na podstawie art. 222e ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa obowiązki informacyjne zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1) oraz formę i sposób wypełniania formularzy sprawozdawczych przedstawionych w tym załączniku.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

2) rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru;

3) zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych uprawnione do wykonywania działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1a ustawy, oraz zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną;

4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

5) identyfikatorze krajowym ZAFI – rozumie się przez to symbol literowo-cyfrowy nadany danemu zarządzającemu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przez Komisję i publikowany na jej stronach internetowych;

6) identyfikatorze krajowym AFI – rozumie się przez to symbol literowo-cyfrowy nadany danemu alternatywnemu funduszowi inwestycyjnemu przez Komisję i publikowany na jej stronach internetowych.

§ 3.

1. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przekazuje Komisji informacje, w tym dotyczące zarządzanych przez niego alternatywnych funduszy inwestycyjnych, obejmujące:

1) liczbę i wartość transakcji zawieranych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne przy zastosowaniu technik handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości;

2) geograficzną strukturę lokat według siedziby emitentów, wyrażoną procentowo w odniesieniu do wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych ustalonej z uwzględnieniem art. 2 oraz art. 10 rozporządzenia 231/2013;

3) wyrażoną procentowo wartość odzwierciedlającą stopień, w jakim pozycje krótkie zajmowane przez alternatywny fundusz inwestycyjny służą ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego, w odniesieniu do 5 głównych kategorii lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

4) łączną wartość aktywów lokowanych na 5 głównych rynkach, na których dokonywane są inwestycje przez alternatywne fundusze inwestycyjne;

5) łączną wartość aktywów lokowanych w 5 głównych kategoriach lokat stanowiących inwestycje alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

6) kurs wymiany stosowany przy przeliczaniu na euro łącznej wartości aktywów alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

7) kurs wymiany walut bazowych poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w stosunku do euro;

8) wartość aktywów netto poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych;

9) wartość aktywów lokowanych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne na 3 głównych rynkach, na których dokonują inwestycji;

10) określenie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, rynków, instrumentów, kontrahentów i przedsiębiorstw przy pomocy identyfikatora krajowego ZAFI, identyfikatora krajowego AFI oraz kodów takich jak MIC, BIC, LEI, ISIN, AII, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, ECB, o ile kody te zostały nadane;

11) wartość 5 pożyczek o najwyższej wysokości, zaciągniętych przez poszczególne alternatywne fundusze inwestycyjne;

12) wartość miar ryzyka Net DV01 oraz Net CS01 dla poszczególnych alternatywnych funduszy inwestycyjnych w przedziałach zależnych od terminu zapadalności.

2. Za technikę handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się każdą technikę handlu algorytmicznego wykorzystującą algorytm komputerowy automatycznie ustalający parametry zleceń, która charakteryzuje się:

1) infrastrukturą mającą minimalizować opóźnienia sieciowe i inne, z wykorzystaniem co najmniej jednego z następujących rozwiązań do algorytmicznego wprowadzania zleceń: kolokacji, hostingu blisko położonej strony trzeciej lub bezpośredniego dostępu elektronicznego o wysokiej prędkości,

2) systemowym określaniem momentu uruchomienia zlecenia, jego generowania, przekierowywania lub wykonania, bez udziału człowieka dla pojedynczej transakcji lub zlecenia, oraz

3) wysoką śróddzienną liczbą komunikatów, które stanowią zlecenie, kwotowanie lub anulowanie.

3. Przez kurs wymiany, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, rozumie się kurs wymiany ogłaszany przez Europejski Bank Centralny, a w przypadku braku dostępności kursu wymiany ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny – inny kurs wymiany wskazany przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, do określania:

1) zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stosuje się identyfikator krajowy ZAFI oraz kody BIC, LEI, o ile zostały nadane;

2) alternatywnych funduszy inwestycyjnych – stosuje się identyfikator krajowy AFI oraz kody LEI, ISIN, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, ECB, o ile zostały nadane;

3) kategorii praw uczestnictwa alternatywnych funduszy inwestycyjnych – stosuje się kody ISIN, CUSIP, SEDOL, Bloomberg, Reuters, o ile zostały nadane;

4) rynków – stosuje się kod MIC, o ile został nadany;

5) instrumentów – stosuje się kody ISIN oraz AII, o ile zostały nadane;

6) kontrahentów alternatywnych funduszy inwestycyjnych, prime brokerów i innych przedsiębiorstw – stosuje się kod LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kod BIC.

5. Miary ryzyka, o których mowa w ust. 1 pkt 12, podaje się dla następujących przedziałów zapadalności:

1) krótszy niż 5 lat;

2) od 5 do 15 lat;

3) dłuższy niż 15 lat.

6. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w odniesieniu do poszczególnych zarządzanych przez niego alternatywnych funduszy inwestycyjnych przekazuje Komisji dodatkowe informacje dotyczące miar ryzyka:

1) VaR – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą ekspozycję na ryzyko rynkowe oraz dostępne są dane umożliwiające oszacowanie wartości tej miary ryzyka dla danego alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

2) Net FX Delta – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą ekspozycję na waluty inne niż waluta bazowa alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub alternatywny fundusz inwestycyjny posiadał w okresie sprawozdawczym znaczącą ekspozycję na waluty inne niż waluta bazowa alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

3) Net Commodity Delta – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na towary lub alternatywny fundusz inwestycyjny posiadał w okresie sprawozdawczym znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na towary;

4) Vega Exposure w zależności od kształtowania zmiennych rynkowych – o ile polityka inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego zakłada znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na opcje lub alternatywny fundusz inwestycyjny posiadał w okresie sprawozdawczym znaczącą bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na opcje.

7. Wartość miary ryzyka, o której mowa w ust. 6 pkt 1, powinna być obliczana według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, przyjmując poziom ufności wynoszący 99%, wykorzystując dane za okres obejmujący 250 dni oraz zakładając okres utrzymywania struktury aktywów i zobowiązań wynoszący 20 dni, przy wykorzystaniu metody Monte Carlo, metody historycznej lub metody parametrycznej.

8. Wartość miary ryzyka, o której mowa w ust. 6 pkt 4, przedstawia się dla następujących wariantów kształtowania się zmiennych rynkowych:

1) zmienne rynkowe na poziomie odzwierciedlającym obecne warunki rynkowe;

2) zmienne rynkowe na poziomie o 10% niższym od obecnego;

3) zmienne rynkowe na poziomie o 10% wyższym od obecnego.

9. Obowiązek przekazywania Komisji informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12 oraz ust. 6, nie dotyczy zarządzającego ASI wykonującego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.

§ 4. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przekazuje dane sprawozdawcze określone w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 oraz informacje, o których mowa w § 3, w postaci elektronicznej, w formie plików zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji, o których mowa w § 3, przekazywanych za okresy sprawozdawcze kończące się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA DLA PLIKÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE SPRAWOZDAWCZE OKREŚLONE W FORMULARZACH SPRAWOZDAWCZYCH PRZEDSTAWIONYCH W ZAŁĄCZNIKU IV DO ROZPORZĄDZENIA 231/2013 ORAZ DANE, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA

1. Dane sprawozdawcze są przekazywane w postaci dokumentu elektronicznego w formacie xml, zwanego dalej „plikiem xml”.

2. Plik xml jest kodowany w standardzie UTF-8 i jest zgodny ze schematem xsd, udostępnionym przez Komisję na jej stronach internetowych. Szczegółowe wymogi dla plików xml określają ust. 4-6.

3. Nazwę pliku xml tworzy się według następującego wzoru:

IDENTYFIKATOR ZAFI_IDENTYFIKATOR PODMIOTU KTÓREGO DOTYCZĄ DANE SPRAWOZDAWCZE_OZNACZENIE TYPU PLIKU

SPRAWOZDAWCZEGO_OZNACZENIE ROKU_OZNACZENIE OKRESU

SPRAWOZDAWCZEGO_NUMER KOREKTY.XML,

gdzie:

1) identyfikator ZAFI – oznacza identyfikator krajowy ZAFI nadany zarządzającemu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przekazującemu plik xml;

2) identyfikator podmiotu, którego dotyczą dane sprawozdawcze – oznacza identyfikator krajowy ZAFI nadany danemu zarządzającemu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub identyfikator krajowy AFI nadany alternatywnemu funduszowi inwestycyjnemu, w zależności od podmiotu, którego dotyczą przekazywane dane sprawozdawcze zawarte w pliku xml;

3) oznaczenie typu pliku sprawozdawczego – oznacza symbol odpowiadający rodzajowi danych przekazywanych w pliku sprawozdawczym, przy czym dopuszczalne wartości to:

– DATMAN w przypadku danych sprawozdawczych dotyczących zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

– DATAIF w przypadku danych sprawozdawczych dotyczących alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

4) oznaczenie roku – oznacza wskazanie roku, którego dotyczą dane sprawozdawcze;

5) oznaczenie okresu sprawozdawczego – oznacza wskazanie okresu, którego dotyczą dane sprawozdawcze, przy czym:

a) w przypadku kwartalnej częstotliwości przekazywania formularzy sprawozdawczych dopuszczalne wartości to:

– Q1 dla okresu I kwartału roku kalendarzowego,

– Q2 dla okresu II kwartału roku kalendarzowego,

– Q3 dla okresu III kwartału roku kalendarzowego,

– Q4 dla okresu IV kwartału roku kalendarzowego;

b) w przypadku półrocznej częstotliwości przekazywania formularzy sprawozdawczych dopuszczalne wartości to:

– H1 dla okresu I półrocza roku kalendarzowego,

– H2 dla okresu II półrocza roku kalendarzowego;

c) w przypadku rocznej częstotliwości przekazywania formularzy sprawozdawczych dopuszczalna wartość to:

– Y1 dla okresu roku kalendarzowego;

6) numer korekty – oznacza numer kolejnej wersji pliku, przekazanej w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, oznaczonej trzema cyframi arabskimi w formacie „NNN”, przy czym pierwszą wersję pliku oznacza się numerem „000”; numeracja korekt powinna być ciągła i unikalna.

4. Plik xml musi ponadto spełniać następujące wymogi:

1) w przypadku zamieszczania w pliku danych wyrażanych w postaci ułamków dziesiętnych miejsca dziesiętne są oddzielane kropką;

2) stosuje się format daty w następującym układzie znaków dla oznaczenia odpowiednio roku, miesiąca oraz dnia: RRRR-MM-DD.

5. Dane sprawozdawcze przekazuje się przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) dane sprawozdawcze odzwierciedlają stan na ostatni dzień roboczy kwartału, półrocza lub roku kalendarzowego zgodnie z kalendarzem transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET);

2) w przypadku przekazywania danych sprawozdawczych po raz pierwszy przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dane sprawozdawcze obejmują okres od pierwszego dnia kwartału następującego po tym, gdy staną się dostępne informacje podlegające przekazaniu;

3) w przypadku zmiany podmiotu zarządzającego danym alternatywnym funduszem inwestycyjnym w trakcie trwania okresu sprawozdawczego, dane sprawozdawcze odnoszące się do tego alternatywnego funduszu inwestycyjnego za ten okres sprawozdawczy przekazywane są przez nowy podmiot zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z zastrzeżeniem pkt 4-5;

4) w przypadku otwarcia likwidacji alternatywnego funduszu inwestycyjnego, ostatnie dane sprawozdawcze odnoszące się do tego funduszu przekazywane są przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym niezwłocznie po otwarciu likwidacji;

5) w przypadku, gdy alternatywny fundusz inwestycyjny uległ połączeniu poprzez przejęcie, ostatnie dane sprawozdawcze przejętego alternatywnego funduszu inwestycyjnego przekazuje się niezwłocznie po połączeniu;

6) w przypadku zmiany częstotliwości przekazywania danych sprawozdawczych dotyczących zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub dotyczących alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dane sprawozdawcze odzwierciedlają stan na dzień wynikający z nowej częstotliwości raportowania i obejmują okres od dnia, na który przekazywane były poprzednie dane sprawozdawcze;

7) w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dane sprawozdawcze przekazuje się oddzielnie dla każdego z subfunduszy;

8) dane sprawozdawcze zawierają identyfikację zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przy użyciu nazwy, kraju siedziby oraz identyfikatora krajowego ZAFI, a w przypadku zmiany identyfikatora krajowego ZAFI dane sprawozdawcze zawierają również poprzedni identyfikator krajowy ZAFI, a także kod LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kod BIC;

9) dane sprawozdawcze zawierają identyfikację alternatywnego funduszu inwestycyjnego przy użyciu nazwy alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a w przypadku, gdy dane sprawozdawcze dotyczą subfunduszu wydzielonego w ramach alternatywnego funduszu inwestycyjnego – również nazwy subfunduszu, a także identyfikatora krajowego AFI, a w przypadku zmiany identyfikatora krajowego AFI dane sprawozdawcze zawierają również poprzedni identyfikator krajowy oraz, jeżeli został nadany – kod ISIN i inne kody, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia;

10) do określenia głównych rynków, na których dokonywane są lokaty alternatywnych funduszy inwestycyjnych, stosuje się kod MIC, o ile został nadany, zaś w przypadku dokonywania lokat w instrumenty, które nie znajdują się w obrocie stosuje się oznaczenie „XXX”, a w przypadku dokonywania lokat w instrumenty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym stosuje się oznaczenie „OTC”;

11) w przypadku dokonywania inwestycji na mniejszej liczbie rynków, niż wynika to z układu danych sprawozdawczych, niewypełnione danymi pola sprawozdawcze wypełnia się przy zastosowaniu oznaczenia „NOT”;

12) do określenia głównych instrumentów stanowiących lokaty alternatywnych funduszy inwestycyjnych stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6, przy uwzględnieniu najwyższego stopnia szczegółowości;

13) w przypadku dokonywania inwestycji w mniejszą liczbę głównych instrumentów, niż wynika to z układu danych sprawozdawczych, niewypełnione danymi pola sprawozdawcze wypełnia się przy zastosowaniu oznaczenia „NTA_NTA_NOTA”;

14) ustalenia kolejności wykazywanych głównych rynków i instrumentów dokonuje się na podstawie wartości ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego;

15) wartość zarządzanych aktywów wykazywana przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi powinna zostać wyznaczona zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 i być wyrażona w euro oraz – w przypadku, gdy aktywa wszystkich zarządzanych alternatywnych funduszy inwestycyjnych wyceniane są w jednej walucie innej niż euro – również w tej walucie;

16) dane sprawozdawcze zawierają identyfikację prime brokerów przy użyciu nazwy oraz, kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC;

17) dane sprawozdawcze dotyczące alternatywnego funduszu inwestycyjnego uwzględniają tylko jedną walutę bazową alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

18) dane dotyczące walut przedstawia się zgodnie z normą ISO 4217;

19) dane dotyczące wartości aktywów alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonej zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 oraz wartości aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego wykazuje się w walucie bazowej alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

20) przy ustalaniu kolejności dotyczącej jurysdykcji głównych źródeł finansowania należy uwzględnić kraj siedziby drugiej strony umowy z alternatywnym funduszem inwestycyjnym stanowiącej źródło finansowania działalności alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

21) przy określaniu przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić słownik dotyczący przeważających rodzajów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, określony w ust. 6 pkt 3, przy czym kategorię „Brak” należy wybrać, w przypadku gdy polityka inwestycyjna i strategia inwestycyjna alternatywnego funduszu inwestycyjnego nie pozwala wskazać przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

22) przy prezentacji danych dotyczących struktury strategii inwestycyjnych alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić słownik dotyczący klasyfikacji strategii inwestycyjnych określony w ust. 6 pkt 2, przy czym należy uwzględnić jedynie te strategie, które zostały wymienione w katalogu strategii przypisanym do wskazanego, przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego, za wyjątkiem sytuacji, gdy wskazano „Brak” przy określaniu przeważającego rodzaju alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w której należy uwzględnić strategie przypisane do różnych przeważających rodzajów alternatywnego funduszu inwestycyjnego; w przypadku wyboru strategii oznaczonych jako „Inne” należy przedstawić informacje dotyczące stosowanej strategii;

23) przy określaniu wyrażonego procentowo udziału poszczególnych strategii w wartości aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić, jaka część aktywów netto funduszu jest lokowana przy zastosowaniu poszczególnych strategii inwestycyjnych, przy czym suma wykazanych wartości powinna wynosić 100%;

24) do określenia głównych instrumentów będących przedmiotem lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6 pkt 1, przy uwzględnieniu najwyższego stopnia szczegółowości, nazwę instrumentu oraz kod ISIN, o ile jest on dostępny, a w przypadku instrumentu pochodnego, kod AII, o ile jest on dostępny, zaś w przypadku instrumentu, któremu nie został nadany kod, stosuje się oznaczenie „NONE”;

25) ustalenia kolejności wykazywanych głównych instrumentów będących przedmiotem lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego dokonuje się na podstawie wartości ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego;

26) ustalenia ukierunkowania geograficznego lokat dokonuje się według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, przy czym za kryterium przyporządkowania danego składnika portfela inwestycyjnego do regionu geograficznego uznaje się siedzibę emitenta, za wyjątkiem:

a) przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, które należy zaklasyfikować do kategorii „ponadnarodowe / wiele regionów”, chyba że zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym posiada wystarczające informacje na temat portfela inwestycyjnego przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zakresie umożliwiającym przyporządkowanie do określonego regionu;

b) instrumentów pochodnych, w przypadku których należy uwzględnić klasyfikację geograficzną bazy instrumentu pochodnego;

c) depozytów bankowych, w przypadku których ukierunkowanie geograficzne determinowane jest przez walutę, w której denominowany jest depozyt;

27) suma wartości procentowych odzwierciedlających udział poszczególnych regionów w aktywach netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub wartości aktywów alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonej zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013 powinna wynosić 100%;

28) przyporządkowania poszczególnych państw do regionów geograficznych dokonuje się zgodnie ze słownikiem określonym w ust. 6 pkt 4;

29) do określenia najważniejszych ekspozycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6 pkt 1, przy uwzględnieniu najniższego oraz najwyższego stopnia szczegółowości;

30) ustalenia kolejności wykazywanych najważniejszych ekspozycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego dokonuje się na podstawie wartości składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013, przyporządkowanych do poszczególnych kategorii zgodnie z klasyfikacją instrumentów przedstawioną w ust. 6 pkt 1, uwzględniając najwyższy stopień szczegółowości, według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia kompensowania pozycji długich i krótkich;

31) przy wykazywaniu najważniejszych ekspozycji lub najważniejszych koncentracji alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dane dotyczące kontrahenta wskazuje się jedynie w przypadku, gdy wszystkie transakcje, w wyniku których alternatywny fundusz inwestycyjny uzyskał określoną odpowiednio ekspozycję lub koncentrację, zostały zawarte poza rynkiem regulowanym, z jednym kontrahentem, niebędącym CCP – w takim przypadku kontrahenta identyfikuje się przy użyciu nazwy oraz kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC (przy przedstawianiu informacji dotyczących kontrahentów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kontrahentów należących do tej samej grupy kapitałowej należy traktować jako jednego kontrahenta);

32) ustalenia kolejności wykazywanych najważniejszych koncentracji alternatywnego funduszu inwestycyjnego dokonuje się na podstawie wartości składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego ustalonych zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013, przyporządkowanych do poszczególnych kategorii zgodnie z klasyfikacją instrumentów przedstawioną w ust. 6 pkt 1, uwzględniając pośredni stopień szczegółowości, według stanu na ostatni dzień roboczy okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia kompensowania pozycji długich i krótkich;

33) przy wykazywaniu informacji dotyczących typowej wielkości transakcji, należy stosować słownik przedstawiony w ust. 6 pkt 8;

34) przy przedstawianiu informacji dotyczących koncentracji inwestorów alternatywnego funduszu inwestycyjnego, inwestorów należących do tej samej grupy kapitałowej należy traktować jako jednego inwestora;

35) suma wykazywanych procentowych wartości odzwierciedlających proporcje praw uczestnictwa alternatywnego funduszu inwestycyjnego będących w posiadaniu klientów profesjonalnych oraz klientów detalicznych powinna wynosić 100%;

36) przy wykazywaniu informacji dotyczących ekspozycji indywidualnych oraz instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w odniesieniu do alternatywnego funduszu inwestycyjnego należy uwzględnić zasady przyporządkowania składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego do poszczególnych kategorii instrumentów określone w ust. 6 pkt 1;

37) przy wykazywaniu informacji dotyczących ekspozycji indywidualnych, do określenia składników lokat alternatywnych funduszy inwestycyjnych stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów, określony w ust. 6 pkt 1, przy uwzględnieniu najwyższego stopnia szczegółowości, zaś wartość pozycji długich i krótkich oraz wartości brutto należy przedstawić zgodnie z art. 2 i art. 10 rozporządzenia 231/2013;

38) przy wykazywaniu informacji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu stosuje się słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów będących przedmiotem obrotu, określony w ust. 6 pkt 1, zaś wartość obrotu przedstawia się jako sumę wartości bezwzględnych transakcji nabycia i zbycia składników lokat dokonanych podczas okresu sprawozdawczego, przy czym w przypadku instrumentów pochodnych wartości referencyjne wykazuje się zgodnie z art. 10 rozporządzenia 231/2013 (strategie opcyjne takie jak call spread (równoczesne nabycie i wystawienie równej liczby opcji kupna), put spread (równoczesne nabycie i wystawienie równej liczby opcji sprzedaży), straddle (pozycja w opcjach kupna i sprzedaży o tej samej dacie wygaśnięcia i tej samej cenie wykonania), strangle (pozycja w opcjach kupna i sprzedaży o tej samej dacie wygaśnięcia, lecz różnych cenach wykonania), butterfly (złożenie czterech opcji kupna lub sprzedaży), collar (nabycie instrumentu bazowego, wystawienie opcji kupna oraz nabycie opcji sprzedaży) i syntetyczne kontrakty terminowe typu forward mogą być traktowane jako pojedyncze pozycje (nie zaś jako pozycja długa i krótka);

39) dane dotyczące ekspozycji walutowych alternatywnego funduszu inwestycyjnego wykazuje się w walucie bazowej alternatywnego funduszu inwestycyjnego, przy czym do określania walut stosuje się kod waluty zgodny z normą ISO 4217;

40) podmioty zależne od alternatywnego funduszu inwestycyjnego identyfikuje się przy użyciu nazwy, oraz kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC, przy czym dane dotyczące rodzaju transakcji wypełnia się przy zastosowaniu słownika dotyczącego rodzajów transakcji określonego w ust. 6 pkt 8;

41) dane dotyczące miar ryzyka rynkowego wypełnia się przy użyciu stałej w czasie metodologii, wraz z uzasadnieniem w przypadku podania wartości „0”;

42) dane dotyczące rozliczonych transakcji pochodnych uwzględniają transakcje rozliczane na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.), bez uwzględnienia instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym;

43) dane dotyczące rozliczonych transakcji repo obejmują transakcje przy zobowiązaniu się alternatywnego funduszu inwestycyjnego do odkupu oraz transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu;

44) dane dotyczące wartości zabezpieczenia uwzględniają wycenę zabezpieczeń według wartości rynkowej i obejmują wszystkie zabezpieczenia przekazane kontrahentom alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w tym aktywa stanowiące przedmiot zabezpieczenia, które zostały zbyte lub zastawione w związku z transakcjami przy zobowiązaniu się do odkupu oraz zabezpieczenia złożone na mocy umów pożyczek papierów wartościowych, przy czym umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu z tym samym kontrahentem mogą podlegać kompensacie, o ile są zabezpieczone tym samym rodzajem zabezpieczenia;

45) dane dotyczące odsetka kwoty zabezpieczenia i innych instrumentów wsparcia jakości kredytowej przekazanego kontrahentom, który został ponownie powiązany z celami przez kontrahentów, należy przedstawić jako stosunek łącznej wartości rynkowej wszystkich zabezpieczeń wykorzystanych ponownie przez kontrahenta do wartości rynkowej wszystkich zabezpieczeń złożonych przez alternatywny fundusz inwestycyjny w okresie sprawozdawczym bądź wskazanie, że zawarte przez alternatywny fundusz inwestycyjny umowy uniemożliwiają ponowne wykorzystanie zabezpieczenia;

46) dane dotyczące całkowitego poziomu ekspozycji wobec pięciu głównych kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada największą ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta netto są wyrażane jako procent wartości aktywów netto i obejmują wszelkie rodzaje ekspozycji wobec kontrahenta po odliczeniu wszelkich zabezpieczeń złożonych w celu zmniejszenia ryzyka kontrahenta;

47) przy ustalaniu pięciu głównych kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada największą ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta netto uwzględnia się wszelkich kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada ekspozycję, w tym między innymi emitentów obligacji, akcji oraz instrumentów stanowiących bazę instrumentów pochodnych będących składnikami lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego, a także kontrahentów alternatywnego funduszu inwestycyjnego w ramach umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, przy czym kontrahenci należący do tej samej grupy kapitałowej powinni zostać zagregowani na poziomie grupy, nie zaś być traktowani jako odrębne podmioty;

48) kontrahentów, wobec których alternatywny fundusz inwestycyjny posiada największą ekspozycję na ryzyko kredytowe kontrahenta netto, identyfikuje się przy użyciu nazwy, oraz kodu LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kodu BIC;

49) ustalenie wyrażonych w procentach wartości odzwierciedlających części portfela inwestycyjnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które mogą zostać upłynnione w poszczególnych przedziałach czasu, jest dokonywane przez przyporządkowanie każdego składnika lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego do jednego przedziału czasu, na podstawie uzasadnionych założeń dotyczących możliwości upłynnienia składnika lokat w danym przedziale czasu uzyskując wartość zbliżoną do wyceny bilansowej, przy czym suma wartości, o których mowa powyżej, powinna wynosić 100%;

50) przy ustalaniu wyrażonych w procentach wartości odzwierciedlających części portfela inwestycyjnego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które mogą zostać upłynnione w poszczególnych przedziałach czasu, w przypadku zajmowania przez alternatywny fundusz inwestycyjny więcej niż jednej pozycji w instrumentach finansowych, które stanowią istotne elementy jednej transakcji, wszystkie te instrumenty finansowe powinny zostać przyporządkowane do jednego przedziału czasu, stosownie do najmniej płynnego instrumentu finansowego;

51) ustalenia wyrażonych w procentach wartości odzwierciedlających część aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego, która może zostać umorzona w poszczególnych przedziałach czasu, dokonuje się przy założeniu, że wykorzystywane są ewentualne możliwe do zastosowania ograniczenia w dokonywaniu umorzeń, za wyjątkiem ich zawieszenia, przy czym suma wartości, o których mowa powyżej, powinna wynosić 100%;

52) dane dotyczące częstotliwości, z jaką możliwe jest korzystanie z prawa do umorzenia, wykazuje się przy uwzględnieniu słownika dotyczącego częstotliwości umorzeń, określonego w ust. 6 pkt 9;

53) dane dotyczące struktury posiadaczy praw uczestnictwa alternatywnego funduszu inwestycyjnego wykazuje się przy uwzględnieniu słownika dotyczącego struktury posiadaczy praw uczestnictwa określonego w ust. 6 pkt 10;

54) dźwignię finansową alternatywnego funduszu inwestycyjnego wyraża się w procentach w odniesieniu do wartości aktywów netto alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

55) do identyfikacji podmiotów wykazywanych jako pięć największych źródeł pożyczek środków pieniężnych lub papierów wartościowych stosuje się nazwę podmiotu oraz kod LEI lub, jeżeli nie został on nadany, kod BIC.

6. Przy wypełnianiu danych sprawozdawczych stosuje się następujące słowniki:

1) słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów:

Klasyfikacja według najniższego stopnia szczegółowości Klasyfikacja według pośredniego stopnia szczegółowości Klasyfikacja według najwyższego stopnia szczegółowości

Kod Etykieta Kod Etykieta Kod Etykieta

SEC Papiery wartościowe SEC_CSH Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych SEC_CSH_CODP Certyfikaty depozytowe

SEC Papiery wartościowe SEC_CSH Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych SEC_CSH_COMP Weksle kupieckie

SEC Papiery wartościowe SEC_CSH Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych SEC_CSH_OTHD Inne depozyty

SEC Papiery wartościowe SEC_CSH Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych SEC_CSH_OTHC Pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (z wyjątkiem państwowych instrumentów dłużnych)

SEC Papiery wartościowe SEC_LEQ Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym SEC_LEQ_IFIN Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym wyemitowane przez instytucje finansowe

SEC Papiery wartościowe SEC_LEQ Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym SEC_LEQ_OTHR Pozostałe instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym

SEC Papiery wartościowe SEC_UEQ Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym SEC_UEQ_UEQY Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

SEC Papiery wartościowe SEC_CPN Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CPN_INVG Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe – Opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_CPN Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CPN_NIVG Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe – Nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_CPI Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CPI_INVG Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe – Opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_CPI Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CPI_NIVG Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe – Nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_SBD Obligacje skarbowe SEC_SBD_EUBY Obligacje UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi od 0 do 1 roku

SEC Papiery wartościowe SEC_SBD Obligacje skarbowe SEC_SBD_EUBM Obligacje UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi więcej niż jeden rok

SEC Papiery wartościowe SEC_SBD Obligacje skarbowe SEC_SBD_NOGY Obligacje państw nienależących do G10, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi od 0 do 1 roku

SEC Papiery wartościowe SEC_SBD Obligacje skarbowe SEC_SBD_NOGM Obligacje państw nienależących do G10, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi więcej niż jeden rok

SEC Papiery wartościowe SEC_SBD Obligacje skarbowe SEC_SBD_EUGY Obligacje państw należących do G10, nie należących do UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi od 0 do 1 roku

SEC Papiery wartościowe SEC_SBD Obligacje skarbowe SEC_SBD_EUGM Obligacje państw należących do G10, nie należących do UE, w przypadku których długość terminu pozostałego do zapadalności wynosi więcej niż jeden rok

SEC Papiery wartościowe SEC_MBN Obligacje komunalne SEC_MBN_MNPL Obligacje komunalne

SEC Papiery wartościowe SEC_CBN Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CBN_INVG Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_CBN Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CBN_NIVG Obligacje zamienne niewyemitowane przez instytucje finansowe nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_CBI Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CBI_INVG Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_CBI Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe SEC_CBI_NIVG Obligacje zamienne wyemitowane przez instytucje finansowe nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym

SEC Papiery wartościowe SEC_LON Pożyczki SEC_LON_LEVL Pożyczki lewarowane

SEC Papiery wartościowe SEC_LON Pożyczki SEC_LON_OTHL Inne pożyczki

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_SABS Papiery typu ABS

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_RMBS Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_CMBS Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_AMBS Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych z gwarancjami rządowymi

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_ABCP Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_CDOC Instrumenty typu CDO/CLO

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_STRC Certyfikaty będące wynikiem sekurytyzacji

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_SETP Produkty będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym

SEC Papiery wartościowe SEC_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane SEC_SSP_OTHS Inne produkty będące wynikiem sekurytyzacji/ sekurytyzowane

DER Instrumenty pochodne DER_EQD Instrumenty pochodne na akcje DER_EQD_FINI Instrumenty pochodne na akcje związane z instytucjami finansowymi

DER Instrumenty pochodne DER_EQD Instrumenty pochodne na akcje DER_EQD_OTHD Inne instrumenty pochodne na akcje

DER Instrumenty pochodne DER_FID Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu DER_FID_FIXI Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu

DER Instrumenty pochodne DER_CDS Swapy ryzyka kredytowego DER_CDS_SNFI Jednopodmiotowy swap finansowego ryzyka kredytowego

DER Instrumenty pochodne DER_CDS Swapy ryzyka kredytowego DER_CDS_SNSO Jednopodmiotowy swap ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego

DER Instrumenty pochodne DER_CDS Swapy ryzyka kredytowego DER_CDS_SNOT Inny jednopodmiotowy swap ryzyka kredytowego

DER Instrumenty pochodne DER_CDS Swapy ryzyka kredytowego DER_CDS_INDX Indeksowany swap ryzyka kredytowego

DER Instrumenty pochodne DER_CDS Swapy ryzyka kredytowego DER_CDS_EXOT Egzotyczne (uwzględniając transzę ryzyka kredytowego)

DER Instrumenty pochodne DER_CDS Swapy ryzyka kredytowego DER_CDS_OTHR Inne swapy ryzyka kredytowego

DER Instrumenty pochodne DER_FEX Waluta obca DER_FEX_INVT Waluta obca (do celów inwestycyjnych)

DER Instrumenty pochodne DER_FEX Waluta obca DER_FEX_HEDG Waluta obca (do celów ograniczenia ryzyka inwestycyjnego)

DER Instrumenty pochodne DER_IRD Instrumenty pochodne stóp procentowych DER_IRD_INTR Instrumenty pochodne stóp procentowych

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_ECOL Energia/Ropa naftowa

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_ENNG Energia /Gaz ziemny

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_ENPW Energia /Energia elektryczna

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_ENOT Energia /Inne

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_PMGD Metale szlachetne/Złoto

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_PMOT Metale szlachetne /Inne

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_OTIM Inne towary /Metale przemysłowe

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_OTLS Inne towary / Zwierzęta hodowlane

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_OTAP Inne towary /Produkty rolne

DER Instrumenty pochodne DER_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_CTY_OTHR Inne towary/Inne

DER Instrumenty pochodne DER_OTH Inne instrumenty pochodne DER_OTH_OTHR Inne instrumenty pochodne

PETY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne) PHY_RES Rzeczowe: nieruchomości PHY_RES_RESL Nieruchomości mieszkalne

PHY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne) PHY_RES Rzeczowe: nieruchomości PHY_RES_COML Nieruchomości komercyjne

PHY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne) PHY_RES Rzeczowe: nieruchomości PHY_RES_OTHR Inne nieruchomości

PHY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne)) PHY_CTY Rzeczowe: towary PHY_CTY_PCTY Rzeczowe: Towary

PHY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne) PHY_TIM Rzeczowe: drewno PHY_TIM_PTIM Rzeczowe: Drewno

PHY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne) PHY_ART Rzeczowe: dzieła sztuki i artykuły kolekcjonerskie PHY_ART_PART Rzeczowe: dzieła sztuki i artykuły kolekcjonerskie

PHY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne) PHY_TPT Rzeczowe: zasoby transportowe PHY_TPT_PTPT Rzeczowe: zasoby transportowe

PHY Aktywa rzeczowe (nieruchomości/ aktywa materialne) PHY_OTH Rzeczowe: inne PHY_OTH_OTHR Rzeczowe: inne

CIU Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania CIU_OAM Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi CIU_OAM_MMFC Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – Fundusze rynku pieniężnego i przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zarządzanie płynnością

CIU Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania CIU_OAM Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi CIU_OAM_AETF Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – Fundusze indeksowe ETF

CIU Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania CIU_OAM Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi CIU_OAM_OTHR Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania prowadzone/zarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

CIU Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania CIU_NAM Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi CIU_NAM_MMFC Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – Fundusze rynku pieniężnego i przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zarządzanie płynnością

CIU Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania CIU_NAM Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami CIU_NAM_AETF Inwestycje w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania nieprowadzone/niezarządzane przez zarządzającego alternatywnymi funduszami

inwestycyjnymi inwestycyjnymi – Fundusze indeksowe ETF

CIU Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania CIU_NAM Inwestowanie w tytuły uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania nie zarządzanych przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi CIU_NAM_OTHR Inwestowanie w tytuły uczestnictwa w

przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania nie zarządzanych przez zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

OTH Inwestycje w inne klasy aktywów OTH_OTH Ogółem inne OTH_OTH_OTHR Ogółem inne

NTA N/A NTA_NTA N/A NTA_NTA_NOTA N/A

2) słownik dotyczący klasyfikacji strategii inwestycyjnych alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

Rodzaj strategii Kod strategii Etykieta strategii

Strategie funduszy hedgingowych EQTY_LGBS Kapitał własny: uprzywilejowanie pozycji długich

Strategie funduszy hedgingowych EQTY_LGST Kapitał własny: pozycje długie/krótkie

Strategie funduszy hedgingowych EQTY_MTNL Kapitał własny: neutralność rynkowa

Strategie funduszy hedgingowych EQTY_STBS Kapitał własny: uprzywilejowanie pozycji krótkich

Strategie funduszy hedgingowych RELV_FXIA Wartość względna: arbitraż stałej kwoty dochodu

Strategie funduszy hedgingowych RELV_CBAR Wartość względna: arbitraż obligacji zamiennych

Strategie funduszy hedgingowych RELV_VLAR Wartość względna: arbitraż zmienności

Strategie funduszy hedgingowych EVDR_DSRS Wywołana zdarzeniem: trudna sytuacja/restrukturyzacja

Strategie funduszy hedgingowych EVDR_RAMA Wywołana zdarzeniem: arbitraż ryzyka/arbitraż przejęcia

Strategie funduszy hedgingowych EVDR_EYSS Wywołana zdarzeniem: szczególne sytuacje mające wpływ na kapitał własny

Strategie funduszy hedgingowych CRED_LGST Kredytowa: pozycja długa/krótka

Strategie funduszy hedgingowych CRED_ABLG Kredytowa: pożyczki oparte na aktywach

Strategie funduszy hedgingowych MACR_MACR Makro

Strategie funduszy hedgingowych MANF_CTAF Fundusze typu managed futures/CTA: strategia podstawowa

Strategie funduszy hedgingowych MANF_CTAQ Fundusze typu managed futures/CTA: strategia ilościowa

Strategie funduszy hedgingowych MULT_HFND Fundusz hedgingowy obejmujący wiele strategii

Strategie funduszy hedgingowych OTHR_HFND Inna strategia funduszu hedgingowego

Strategie funduszy private equity VENT_CAPL Venture Capital

Strategie funduszy private equity GRTH_CAPL Kapitał wzrostowy

Strategie funduszy private equity MZNE_CAPL Kapitał typu mezzanine

Strategie funduszy private equity MULT_PEQF Fundusz private equity obejmujący wiele strategii

Strategie funduszy private equity OTHR_PEQF Inna strategia funduszu private equity

Strategie funduszy nieruchomości RESL_REST Nieruchomości mieszkalne

Strategie funduszy nieruchomości COML_REST Nieruchomości komercyjne

Strategie funduszy nieruchomości INDL_REST Nieruchomości przemysłowe

Strategie funduszy nieruchomości MULT_REST Fundusz nieruchomości obejmujący wiele strategii

Strategie funduszy nieruchomości OTHR_REST Inna strategia funduszu nieruchomości

Strategie funduszy funduszy FOFS_FHFS Fundusz funduszy hedgingowych

Strategie funduszy funduszy FOFS_PRIV Fundusz funduszy private equity

Strategie funduszy funduszy OTHR_FOFS Inny fundusz funduszy

Inne strategie OTHR_COMF Fundusz towarowy

Inne strategie OTHR_EQYF Fundusz kapitałowy

Inne strategie OTHR_FXIF Fundusz o stałej kwocie dochodu

Inne strategie OTHR_INFF Fundusz inwestycji infrastrukturalnych

Inne strategie OTHR_OTHF Inny fundusz

3) słownik dotyczący przeważających rodzajów alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

Kod Etykieta

HFND Fundusz hedgingowy

PEQF Fundusz private equity

REST Fundusz nieruchomości

FOFS Fundusz funduszy

OTHR Inny

NONE Brak

4) słownik dotyczący przyporządkowania państw do poszczególnych regionów geograficznych:

Przyporządkowanie oznaczeń oraz oznaczeń grup państw do poszczególnych regionów geograficznych:

kod Etykieta Treść

E4 Afryka E5 + E6

E5 Afryka Północna DZ + EG + LY + MA + TN

E6 Inne kraje Afrykańskie AO + BF + BI + BJ + BW + CD + CF + CG + CI + CM + CV + DJ + ER + ET + GA + GH + GM + GN + GQ + GW + IO + KE + KM + LR + LS + MG + ML + MR + MU + MW + MZ + NA + NE + NG + RW + SC + SD + SH + SL + SN + SO + SS + ST + SZ + TD + TG + TZ + UG + ZA + ZM + ZW (od 2011)

F6 + F7 Azja i Pacyfik (poza Środkowym Wschodem) F6 + F7

F6 Inne kraje Azjatyckie AF + BD + BN + BT + CN + HK + ID + IN + JP + KG + KH + KP + KR + KZ + LA + LK + MM + MN + MO + MV + MY + NP + PH + PK + SG + TH + TJ + TL + TM + TW + UZ + VN

F7 Oceania i Regiony Polarne AU + FJ + FM + KI + MH + MP + NC + NR + NZ + PF + PG + PN + PW + SB + TO + TV + VU + WF + WS + F8 + F9 + G1 + G2

F8 Oceania Australijska CC + CX + HM + NF

F9 Oceania Amerykańska AS + GU + UM

G1 Oceania Nowej Zelandii CK + NU + TK

G2 Regiony Polarne AQ + BV + GS + TF

F3 Środkowy Wschód IL + IR + F4 + F5

F4 Państwa Zatoki Arabskiej AE + BH + IQ + KW + OM + QA + SA + YE

F5 Inne kraje bliskiego i środkowego wschodu AM + AZ + GE + JO + LB + PS + SY

V3 +A5-1 Europa V3 +A5-1

V3 Państwa EU-28 BE + LU + DK + DE + GR + ES + FR + IE + IT + NL + AT + PT + FI + SE + GB + CY + CZ + EE + HU + LT + LV + MT + PL + SI + SK + BG + RO + HR + 4A + 4F + 4S (od 2013)

A5-1 Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) IS + LI + NO

E2 + A5-2 Europa (poza Państwami należącymi do EEA) E2 + A5-2

E2 Inne kraje Europejskie AD + AL + BA + BY + FO + GG + GI + IM + JE + MD + MK + RU + SM + TR + UA + VA + ME + RS (od 2013)

A5-2 Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyłączeniem Państwa należących do EEA) CH

E8 Ameryka Północna CA + GL + US

E9 + F1 Ameryka Południowa E9 + F1

E9 Kraje Ameryki środkowej AG + AI + AW + BB + BM + BS + BQ + BZ + CR + CU + CW + DM + DO + GD + GT + HN + HT + JM + KN + KY

+ LC + MS + MX + NI + PA + SV + SX + TC + TT + VC + VG + VI (od 2011)

F1 Kraje Ameryki południowej AR + BO + BR + CL + CO + EC + FK + GY + PE + PY + SR + UY + VE

Ponadnarodowe/wiele regionów

Objaśnienia oznaczeń poszczególnych państw i grup państw

V3 +A5-1 Europa (EEA) – (31 krajów)

V3 EU-28 – (28 krajów + 3 podmioty)

16 Strefa Euro (począwszy od 2012 r – 17 krajów i 2 podmioty)

BE Belgia

LU Luksemburg

DE Niemcy

EE Estonia

GR Grecja

ES Hiszpania

FR Francja

IE Irlandia

IT Włochy

CY Cypr

MT Malta

NL Holandia

AT Austria

PT Portugalia

SI Słowenia

SK Słowacja

FI Finlandia

4F Europejski Bank Centralny (ECB)

4S Europejski Mechanizm Stabilności (ESM)

K7 28 Państw Członkowskich UE nie należących do Strefy Euro (od 2013 – 11 krajów + 1 podmiot)

DK Dania

SE Szwecja

GB Wielka Brytania

BG Bułgaria

CZ Czechy

HR Chorwacja

HU Węgry

LT Litwa

LV Łotwa

PL Polska

RO Rumunia

4A Instytucje Unii Europejskiej (z wyłączeniem EBC i ESM)

A5-1 Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) – (3 kraje)

IS Islandia

LI Liechtenstein

NO Norwegia

E2 + A5-2 EUROPA (inne niż Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)) – (20 krajów)

E2 Inne kraje Europejskie (19 krajów)

AD Andora

NP. Albania

BA Bośnia i Hercegowina

BY Białoruś

FO Wyspy Owcze

GG Guernsey

GI Gibraltar

IM Wyspa Man

JE Jersey

MD Mołdawia

ME Czarnogóra

MK Macedonia, była Republika Jugosłowiańska

RS Serbia

RU Rosja

SM San Marino

TR Turcja

UA Ukraina

VA Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie)

Kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyłączeniem Państwa należących do EEA)

A5-2 – (1 kraj)

CH Szwajcaria

E4 AFRYKA (56 krajów)

E5 Afryka Północna (5 krajów)

DZ Algieria

EG Egipt

LY Libia

MA Maroko

TN Tunezja

E6 Inne Kraje Afrykańskie (51 krajów)

AO Angola

BF Burkina Faso

BI Burundi

BJ Benin

BW Botswana

CD Demokratyczna Republika Konga

CF Republika Środkowoafrykańska

CG Kongo

CI Wybrzeże Kości Słoniowej

CM Kamerun

CV Wyspy Zielonego Przylądka

DJ Dżibuti

ER Erytrea

ET Etiopia

GA Gabon

GH Ghana

GM Gambia

GN Gwinea

GQ Gwinea Równikowa

GW Gwinea Bissau

IO Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

KE Kenia

KM Komory

LR Liberia

LS Lesoto

MG Madagaskar

ML Mali

MR Mauretania

MU Mauritius

MW Malawi

MZ Mozambik

NA Namibia

NE Niger

NG Nigeria

RW Rwanda

NP. Seszele

SD Sudan

SH Wyspa Świętej Heleny

SL Sierra Leone

SN Senegal

SO Somalia

ST Wyspy Św. Tomasza i Książęca

SS Południowy Sudan

SZ Suazi

TD Czad

TG Togo

TZ Tanzania

UG Uganda

ZA Republika Południowej Afryki

ZM Zambia

ZW Zimbabwe

E8 Ameryka Północna (3 kraje)

CA Kanada

GL Grenlandia

US Stany Zjednoczone

E9 + F1 Ameryka Południowa (45 krajów)

E9 Ameryka Środkowa (32 krajów)

AG Antigua i Barbuda

AI Anguilla

AW Aruba

BB Barbados

BM Bermudy

BQ Bonaire, Sint Eustatius i Saba

BS Bahamy

BZ Belize

CR Kostaryka

CU Kuba

CW Curacao

DM Dominika

DO Republika Dominikany

GD Grenada

GT Gwatemala

HN Honduras

HT Haiti

JM Jamajka

KN Saint Kitts i Nevis

KY Kajmany

LC Saint Lucia

MS Montserrat

MX Meksyk

NI Nikaragua

PA Panama

SV Salwador

SX Sint Maarten

TC Wyspy Turks i Caicos

TT Trynidad i Tobago

VC Saint Vincent i Grenadyny

VG Brytyjskie Wyspy Dziewicze

VI Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

F1 Kraje Ameryki Południowej (13 krajów)

AR Argentyna

BO Boliwia

BR Brazylia

CL Chile

CO Kolumbia

EC Ekwador

FK Falklandy

GY Gujana

PE Peru

PY Paragwaj

R Surinam

UY Urugwaj

VE Wenezuela

F3 BLISKI WSCHÓD (17 krajów)

F3 Kraje bliskiego i środkowego wschodu (17 krajów)

IL Izrael

IR Iran

F4 Kraje zatoki Arabskiej (8 krajów)

AE Zjednoczone Emiraty Arabskie

BH Bahrajn

IQ Irak

KW Kuwejt

OM Oman

QA Katar

SA Arabia Saudyjska

YE Jemen

F5 Inne kraje bliskiego i środkowego wschodu (7 krajów)

AM Armenia

AZ Azerbejdżan

GE Gruzja

JO Jordania

LB Liban

PS Palestyna

SY Syria

F6 + F7 Azja Pacyficzna (inne niż środkowy wschód) – (65 krajów)

F6 Inne Kraje Azjatyckie (32 kraje)

AF Afganistan

BD Bangladesz

BN Brunei Darussalam

BT Bhutan

CN Chiny

HK Hong Kong

ID Indonezja

IN Indie

JP Japonia

KG Kirgistan

KH Kambodża

KP Korea Północna

KR Korea Południowa

KZ Kazachstan

LA Laos

LK Sri Lanka

MM Birma/Myanmar

MN Mongolia

MO Makau

MV Malediwy

MY Malezja

NP. Nepal

PH Filipiny

PK Pakistan

SG Singapur

TH Tajlandia

TJ Tadżykistan

TL Timor Wschodni

TM Turkmenia

TW Tajwan

UZ Uzbekistan

VN Wietnam

F7 OCEANIA I REGION POLARNY (33 kraje)

AU Australia

FJ Fidżi

FM Mikronezja

KI Kiribati

MH Wyspy Marshalla

MP Mariany Północne

NC Nowa Kaledonia

NR Nauru

NZ Nowa Zelandia

PF Polinezja Francuska

PG Papua Nowa Gwinea

PN Pitcairn

PW Palau

SB Wyspy Salomona

TO Tonga

TV Tuvalu

VU Vanuatu

WF Wallis i Futuna

WS Samoa

F8 Oceania Australijska (4 kraje)

CC Wyspy Kokosowe

CX Wyspa Bożego Narodzenia

HM Wyspy Heard i McDonalda

NF Wyspa Norfolk

F9 Oceania Amerykańska (3 kraje)

AS Samoa Amerykańskie

GU Guam

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów

UM Zjednoczonych

G1 Oceania Nowej Zelandii (3 kraje)

CK Wyspy Cooka

NU Niue

TK Tokelau

G2 Region Polarny (4 kraje)

AQ Antarktyda

BV Wyspa Bouvet

Georgia Południowa i Sandwich

GS Południowy

Francuskie Terytoria Południowe i

TF Antarktyczne

Objaśnienia dotyczące uwzględniania terytoriów zależnych od poszczególnych państw:

Kod kraju Kraj Kod ISO Kraje

EUROPA

DE Niemcy DE Niemcy

Łącznie z wyspą Helgoland

Wyłączając Busingen i Büttenhardter Höfe (celne strefy wolnocłowe należące do obszaru celnego Szwajcarii)

DK Dania DK Dania

Wyłączając Wyspy Owcze (FO) i Grenlandię (GL)

ES Hiszpania ES Hiszpania

W tym Baleary, Ceuta i Melilla i Wyspy Kanaryjskie

Wykluczając Andorę (AD)

FI Finlandia FI Finlandia

W tym Wyspy Alandzkie (AX)

FR Francja FR Francja

FX Francja metropolitarna

MC Księstwo Monako

W tym tereny zamorskie:

GF Gujana Francuska

MQ Martynika

GP Gwadelupa (Grande Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, Les Saintes, Iles de la Petite Terre i Désirade)

RE Reunion

YT Majotta

W tym wspólnoty terytorialne:

BL Saint Barthelemy

MF Saint Martin

PM Saint-Pierre i Miquelon

Z wyłączeniem terytoriów zamorskich (Polinezja Francuska (PF), Nowej Kaledonii i zależności (NC), Wallis i Futuna (WF), Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (TF))

IT Włochy IT Włochy

Wyłączając San Marino (SM) i Stolicę Apostolską (VA)

NL Holandia NL Holandia

Wyłączając: Aruba (AW), Bonaire, Sint Eustatius i Saba (BQ) Curaçao (CW) i Sint Maarten (SX)

NO Norwegia NO Norwegia

Łącznie z Svalbard i Jan Mayen (SJ)

PT Portugalia PT Portugalia

W tym Azory i Madera

GB Wielka GB Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Brytania Wyłączając Wyspy Normandzkie – Guernsey (GG), Jersey (JE), Gibraltar (GI), Wyspa Man (IM), Anguilla (AI), Bermudy (BM), Montserrat (MS), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (VG), Turks i Caicos (TC), Kajmany (KY), Falklandy (FK), Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (IO), Wyspa Św. Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha (SH), Pitcairn (PN) oraz Georgia Południowa i Sandwich Południowy (GS)

AFRYKA

MA Maroko MA Maroko

W tym Zachodnia Sahara (EH)

AO Angola AO Angola

W tym Cabinda

IO Brytyjskie

Terytorium

Oceanu

Indyjskiego IO Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

W tym Archipelag Chagos

KM Komory KM Komory

Łącznie z Anjouan, Grande Comore, Moheli

MU Mauritius MU Mauritius

W tym Rodrigues Island, Wyspy Agalega i Cargados Carajos Shoals (ST Wyspy Brandon)

SC Seszele SC Seszele

W tym Alphonse, Bijoutier, Wyspy St Francois, Wyspa St Pierre, Wyspy Cosmoledo, Amirantes, Providence, Aldabra, Farquhar i Desroches, Mahé, Silhouette, Praslin (w tym La Digue), Frégate, Mamelles i Récifs, Bird i Denis, Plate i Coëtivy

SH Wyspa Świętej Heleny SH Wyspa Świętej Heleny

W tym Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia, Archipelag Tristan da Cunha (Gough, Inaccessible, Nightingale i Wyspy Stoltenhoff)

TZ Tanzania TZ Tanzania

W tym Tanganika, Wyspa Zanzibar i Pemba

AMERYKA

US Stany

Zjednoczone US Stany Zjednoczone

W tym Portoryko (PR) oraz Navassa

GD Grenada GD Grenada

W tym Południowe Wyspy Grenadyny

HN Honduras HN Honduras

W tym Wyspy Swan

NI Nicaragua NI Nicaragua

W tym wyspa Corn

PA Panama PA Panama

W tym była strefa Kanału

VC St Vincent i Grenadiny VC St Vincent i Grenadyny

W tym Północne Wyspy Grenadyn

EC Ekwador EC Ekwador

W tym wyspy Galapagos

BLISKI WSCHÓD

AE Zjednoczone

Emiraty

Arabskie AE Zjednoczone Emiraty Arabskie

W tym Abu Zabi, Dubaj, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras al Khaimah, Fujairah

AZJA PACYFICZNA

OM Oman OM Oman

W tym wyspy Kuria Muria

YE Yemen YE Jemen

W tym: Jemen Północny i Jemen Południowy, Perim, Kamaran, Sokotra i powiązane Wyspy

IN Indie IN Indie

W tym Wyspa Amindivi, Wyspy Lakkadiwskie, Wyspa Minicoy, Andamany, Nikobary i Sikkim

MY Malezja MY Malezja

W tym półwysep Malezji i Wschodnia Malezja (Sabah, Sarawak oraz Labuan)

TL Timor

Wschodni TL Timor Wschodni

W tym eksklawy Oecusse

TW Taiwan TW Taiwan

W tym oddzielny obszar celny Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu

FM Mikronezja FM Mikronezja

W tym Wyspa Caroline (poza Palau), Yap, Chuuk, Pohnpei, Kosrae

MP Mariany

Północne MP Mariany Północne

Łącznie Mariany z wyjątkiem Guam

NC Nowa

Kaledonia NC Nowa Kaledonia

W tym Wyspy Loyalty (Mare, Lifou i Ouvea)

NZ Nowa Zelandia NZ Nowa Zelandia

W tym Wyspy Antypodów, Wyspy Auckland, Wyspy Bounty, Wyspa Campbell, Wyspa Kermadec, Wyspy Chatham i wyspy Snares. Z wyjątkiem dependencji Rossa (Antarktyda)

PF Polinezja

Francuska PF Polinezja Francuska

W tym: Markizy, Wyspy Towarzystwa (w tym Tahiti), Wyspy Tuamotu, Wyspy Gambier i Wyspy Austral. Również Wyspa Clipperton.

PG Papua Nowa Gwinea PG Papua Nowa Gwinea

W tym Archipelag Bismarcka, Archipelag Louisiade, Wyspy Admiralicji, Północne Wyspy Solomona (Bougainville, Buka, Green), Wyspy d’Entrecasteaux, Lavongai, Wyspy Trobrianda, Nowa Brytania, Nowa Irlandia, Woodlark i powiązane Wyspy

PN Pitcairn PN Pitcairn

W tym Henderson, Ducie i Wyspy Oeno

SB Wyspy

Salomona SB Wyspy Salomona

W tym Południowe Wyspy Salomona, głównie Guadalcanal, Malaita, San Cristobal, Santa Isabel, Choiseul

WF Wallis i Futuna WF Wallis i Futuna

W tym wyspa Alofi

UM Dalekie

Wyspy

Mniejsze

Stanów

Zjednoczonych UM Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych

w tym wyspy Baker, Howland, i Jarvis, Wyspy Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway, Wyspy Palmyra Atoll i Wake

TF Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne TF Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne

W tym: Wyspy Kerguelen, Amsterdam i Wyspy Saint Paul, Archipelag Crozet, Wyspy Rozproszone i Ziemia Adeli

5) słownik określający klasyfikację wartości transakcji alternatywnego funduszu inwestycyjnego:

Kod Etykieta Wartość referencyjna transakcji

V_SMALL Bardzo mała < 5 mln EUR SMALL Mała (5 mln EUR do < 25 mln EUR) LOW_MID_MKT Dolna średniorynkowa (25 mln EUR do < 150 mln EUR) UP_MID_MKT Górna średniorynkowa (150 mln EUR do < 500 mln EUR) L_CAP Wysoki pułap (500 mln EUR do < 1 mld EUR) M_CAP Bardzo wysoki pułap (1 mld EUR lub więcej). 6) słownik określający zasady przyporządkowania składników lokat alternatywnego funduszu inwestycyjnego do poszczególnych kategorii instrumentów: Klasyfikacja Opis Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Należy uwzględnić ekspozycje na klasy aktywów związane ze środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami, takie jak certyfikaty depozytowe, akcepty bankowe i podobne instrumenty o charakterze inwestycyjnym o stopie zwrotu nie wyższej niż 3-miesięczne obligacje skarbowe o wysokiej jakości kredytowej. Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym Należy uwzględnić wszystkie bezpośrednie ekspozycje AFI na instrumenty kapitałowe notowane lub będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. W tej kategorii nie należy uwzględniać ekspozycji uzyskanych w sposób syntetyczny lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (należy je uwzględnić w kategorii "instrumenty pochodne na akcje"). Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym Należy uwzględnić wszystkie ekspozycje fizyczne na instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym. Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym to te, które nie są notowane ani nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. W tej kategorii nie należy uwzględniać ekspozycji uzyskanych w sposób syntetyczny lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (należy je uwzględnić w kategorii "instrumenty pochodne na akcje"). Obligacje korporacyjne Należy uwzględnić wszystkie ekspozycje fizyczne na wszystkie obligacje korporacyjne będące w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego. W tej kategorii nie należy uwzględniać ekspozycji uzyskanych w sposób syntetyczny lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (należy je uwzględnić w kategorii "instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu"). Obligacje skarbowe Należy uwzględnić ekspozycje na wszystkie obligacje skarbowe będące w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dla celów tego pytania obligacje skarbowe są obligacjami emitowanymi przez rządy krajowe (w tym rządy centralne, agencje rządowe, inne rządy i banki centralne), denominowanymi w walucie lokalnej bądź obcej. Ponadto wszystkie obligacje ponadnarodowe należy uwzględnić w kategorii obligacji państw nienależących do G10. Obligacje ponadnarodowe UE należy uwzględnić w kategorii "obligacje UE" w odniesieniu do indywidualnych ekspozycji oraz w kategorii "obligacje państw członkowskich UE" w odniesieniu do obrotów. Obligacje państw spoza UE należących do G10 Należy uwzględnić ekspozycje na wszystkie obligacje skarbowe państw spoza UE należących do G10. Obligacje komunalne Należy uwzględnić wszystkie ekspozycje na obligacje komunalne niegwarantowane przez rządy krajowe. Obligacje zamienne Należy uwzględnić ekspozycje na wszystkie zamienne obligacje lub skrypty dłużne (niezamienione jeszcze na udziały ani gotówkę) będące w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Pożyczki lewarowane Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich pożyczek lewarowanych będących w posiadaniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego. W praktyce takie pożyczki stanowią zazwyczaj część struktury finansowania wykupu lewarowanego i mogą wiązać się z wyższym ryzykiem kredytowym. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego związanych z pożyczkami (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego). Inne pożyczki Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich innych pożyczek, w tym dwustronnych lub konsorcjalnych, finansowania faktoringu lub forfaitingu oraz dyskontowania faktur. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego związanych z pożyczkami (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego). Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane - papiery typu ABS Należy uwzględnić wartość referencyjną wszelkich inwestycji posiadanych przez alternatywny fundusz inwestycyjny w produktach będących wynikiem sekurytyzacji - papierach typu ABS, w tym w szczególności kredytów samochodowych, zadłużenia na kartach kredytowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów studenckich, kredytów na wyposażenie, instrumentów typu CDO (kasowych i syntetycznych) oraz sekurytyzacji całej działalności. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji związanych z papierami wartościowymi zabezpieczonymi spłatami kredytów hipotecznych, papierami wartościowymi zabezpieczonymi spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych, papierami wartościowymi zabezpieczonymi spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych ani swapami ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategoriach papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami kredytów hipotecznych, papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych, papierów wartościowych zabezpieczonych spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych oraz swapów ryzyka kredytowego). Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane - papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych/papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych/papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji AFI w papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych, papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych i papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego). Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane - Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego w papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami, w tym w szczególności jednostki przeznaczone do dokonywania strukturyzowanych inwestycji, spółki do celów programu ABCP kupujące i utrzymujące aktywa od jednego zbywającego (single-seller conduits) oraz spółki do celów programu ABCP kupujące i utrzymujące aktywa od wielu zbywających (multi-seller conduits). W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego). Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane - Instrumenty typu CDO/CLO Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego w zabezpieczone dłużne instrumenty finansowe (kasowe i syntetyczne) lub obligacje zabezpieczone kredytem. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego). Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane - Inne Należy uwzględnić wartość referencyjną wszystkich inwestycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego w inne produkty będące wynikiem sekurytyzacji, które nie należą do pozostałych kategorii. W tej kategorii nie należy uwzględniać żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego). Instrumenty pochodne na akcje Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji alternatywnego funduszu inwestycyjnego na instrumenty kapitałowe - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Wartość ekspozycji jest równa łącznej wartości referencyjnej kontraktów terminowych typu futures oraz wartości referencyjnej opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Należy uwzględnić kontrakty terminowe typu futures, jak również instrumenty pochodne na pojedyncze akcje. W tej kategorii należy także uwzględnić opcje i swapy dywidendy. Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na instrumenty o stałej kwocie dochodu - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures), nie uwzględniając jednak żadnych pozycji utrzymywanych za pośrednictwem swapów ryzyka kredytowego (należy je uwzględnić w kategorii swapów ryzyka kredytowego). Instrumenty pochodne ryzyka kredytowego - Jednopodmiotowy swap ryzyka kredytowego Należy uwzględnić wartość referencyjną jednopodmiotowych swapów ryzyka kredytowego. Wartość pozycji długiej powinna odpowiadać wartości referencyjnej udzielonej lub sprzedanej ochrony, wartość pozycji krótkiej zaś wartości referencyjnej nabytej ochrony. W obliczeniach należy uwzględnić ewentualne jednopodmiotowe swapy ryzyka kredytowego związane z pożyczkami. Dane należy podać w podziale na jednopodmiotowe instrumenty ochrony kredytowej dotyczące rządów, podmiotów z sektora finansowego i innych podmiotów. Instrumenty pochodne ryzyka kredytowego - Indeksowany swap ryzyka kredytowego Należy uwzględnić wartość referencyjną swapów ryzyka kredytowego odnoszących się do standaryzowanego koszyka podmiotów kredytowych, np. indeksów CDX i iTraxx. Należy uwzględnić indeksy odnoszące się do pożyczek lewarowanych (np. iTraxx LEVX Senior Index). Wartość pozycji długiej powinna odpowiadać wartości referencyjnej udzielonej lub sprzedanej ochrony, wartość pozycji krótkiej zaś wartości referencyjnej nabytej ochrony. Instrumenty pochodne ryzyka kredytowego - Egzotyczne swapy ryzyka kredytowego (w tym transza ryzyka kredytowego) Należy uwzględnić wartość referencyjną swapów ryzyka kredytowego odnoszących się do indywidualnie skonstruowanych koszyków lub transz instrumentów typu CDO, CLO i innych instrumentów będących wynikiem sekurytyzacji. Wartość pozycji długiej powinna odpowiadać wartości referencyjnej udzielonej lub sprzedanej ochrony, wartość pozycji krótkiej zaś wartości referencyjnej nabytej ochrony. Towarowe instrumenty pochodne - Ropa naftowa Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na ropę naftową - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Inne rodzaje produktów naftowych lub energetycznych (oprócz gazu ziemnego), takie jak etanol, olej opałowy, propan i benzyna, należy uwzględnić w kategorii "Inne towary". Towarowe instrumenty pochodne - Gaz ziemny Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na gaz ziemny - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Inne rodzaje produktów naftowych lub energetycznych (oprócz ropy naftowej), takie jak etanol, olej opałowy, propan i benzyna, należy uwzględnić w kategorii "Inne towary". Towarowe instrumenty pochodne - Złoto Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na złoto - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Towarowe instrumenty pochodne - Energia elektryczna Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na energię elektryczną (we wszystkich regionach) - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Towarowe instrumenty pochodne - Inne towary Należy uwzględnić wartości wszystkich ekspozycji na inne towary (nieuwzględnione w powyższych kategoriach) - syntetycznych lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych (niezależnie od tego, czy rozliczenie instrumentów pochodnych ma charakter fizyczny, czy też gotówkowy). Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures, wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Waluta obca Należy podać łączną wartość referencyjną brutto nierozliczonych kontraktów. W obliczeniach należy uwzględnić tylko jedną walutę w odniesieniu do każdej transakcji. Należy uwzględnić tylko walutę obcą do celów inwestycyjnych (nie zaś wykorzystywaną w celu zabezpieczenia walutowego różnych klas udziałów). Instrumenty pochodne stóp procentowych Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną brutto nierozliczonych kontraktów dotyczących instrumentów pochodnych stóp procentowych. Należy uwzględnić łączną wartość referencyjną kontraktów terminowych typu futures oraz wartość referencyjną opcji z uwzględnieniem korekty o współczynnik delta. Inne instrumenty pochodne Należy podać łączną wartość referencyjną brutto nierozliczonych kontraktów dotyczących wszystkich egzotycznych instrumentów pochodnych (np. dotyczących pogody lub emisji); należy uwzględnić instrumenty pochodne na zmienność, wariancję i korelację. Nieruchomości/aktywa materialne W przypadku nieruchomości należy uwzględnić wartość fizycznie posiadanych nieruchomości. Nie należy uwzględniać ekspozycji na nieruchomości za pośrednictwem kapitałowych papierów wartościowych przedsiębiorstw, takich jak kapitałowe papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym (lub powiązane z nimi instrumenty pochodne) bądź tytuły uczestnictwa w nienotowanych na rynku regulowanym funduszach typu REIT (real estate investment trust), chyba że przedsiębiorstwo inwestujące w nieruchomości, którego kapitałowe papiery wartościowe posiada alternatywny fundusz inwestycyjny, zostało utworzone specjalnie w celu utrzymywania inwestycji w nieruchomości na rzecz alternatywnego funduszu inwestycyjnego, podstawowe aktywa i cel działalności przedsiębiorstwa wiążą się z inwestowaniem w takie nieruchomości, a alternatywny fundusz inwestycyjny posiada pakiet kontrolny w tym przedsiębiorstwie (w przeciwnym razie ekspozycję należy uwzględnić w pozycji "instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym" lub w stosownym przypadku "instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym"). Termin "nieruchomości" odnosi się do gruntów, a także wszelkich obiektów fizycznych lub innych cech tych gruntów, które można uznać za elementy stałe, w tym domów, budowli, architektury krajobrazu, ogrodzeń itp. Należy uwzględnić wszelkie prawa do wydobywania kopalin związane z wszelkimi aspektami geofizycznymi zlokalizowanej nad nimi nieruchomości. Należy podać wartość inwestycji w nieruchomości podaną w ostatnim sprawozdaniu finansowym alternatywnego funduszu inwestycyjnego lub, jeżeli nie jest ono dostępne, jej wartość godziwą. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie ma obowiązku sporządzać nowego oszacowania wartości fizycznej nieruchomości dla celów sprawozdawczości. Towary W odniesieniu do towarów należy uwzględnić wartość towarów posiadanych w postaci fizycznej lub surowców. Nie należy uwzględniać obecnych ekspozycji na towary za pośrednictwem instrumentów pochodnych, nawet jeżeli w przyszłości oczekiwane jest ich fizyczne rozliczenie. Należy natomiast uwzględnić ekspozycje na towary, które pierwotnie uzyskano za pośrednictwem instrumentów pochodnych, jeżeli nastąpiło ich rozliczenie i towary są obecnie posiadane w postaci fizycznej lub surowców. Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania W odniesieniu do pozycji "fundusze rynku pieniężnego i przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zarządzanie płynnością" należy uwzględnić wszystkie inwestycje w fundusze rynku pieniężnego i inne typy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania dokonywane w celu zarządzaniu płynnością. W odniesieniu do pozycji "Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania" należy uwzględnić wszystkie inwestycje inne typy przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności w fundusze hedgingowe, fundusze private equity i fundusze detaliczne. Inwestycje w inne klasy aktywów W odniesieniu do indywidualnych ekspozycji, w tej pozycji należy uwzględnić między innymi obligacje państw spoza UE należących do G10. 7) słownik dotyczący klasyfikacji instrumentów będących przedmiotem obrotu: Kod Etykieta SEC_CSH_CSH Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych SEC_LEO_LEO Instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym SEC_UEQ_UEQ Instrumenty kapitałowe nienotowane na rynku regulowanym SEC_CPN_IVG Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe - Opatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym SEC_CPN_NIG Obligacje korporacyjne niewyemitowane przez instytucje finansowe - Nieopatrzone ratingiem na poziomie inwestycyjnym SEC_CPI_CPI Obligacje korporacyjne wyemitowane przez instytucje finansowe SEC_SBD_EUB Obligacje skarbowe - Obligacje państw członkowskich UE SEC_SBD_NEU Obligacje skarbowe - Obligacje państw niebędących państwami członkowskimi UE SEC_MUN_MUN Obligacje komunalne SEC_CBD_CBD Obligacje zamienne SEC_LON_LON Pożyczki SEC_SSP_SSP Produkty będące wynikiem sekurytyzacji/sekurytyzowane DER_EQD_EQD Instrumenty pochodne na akcje DER_FID_FID Instrumenty pochodne o stałym oprocentowaniu DER_CDS_CDS Swapy ryzyka kredytowego DER_FEX_INV Waluta obca (do celów inwestycyjnych) DER_FEX_HED Waluta obca (do celów ograniczania ryzyka inwestycyjnego) DER_IRD_IRD Instrumenty pochodne stóp procentowych DER_CTY_CTY Towarowe instrumenty pochodne DER_OTH_OTH Inne instrumenty pochodne PHY_RES_RES Rzeczowe: nieruchomości PHY_CTY_CTY Rzeczowe: towary PHY_TIM_TIM Rzeczowe: drewno PHY_ART_ART Rzeczowe: dzieła sztuki i artykuły kolekcjonerskie PHY_TPT_TPT Rzeczowe: zasoby transportowe PHY_OTH_OTH Rzeczowe: inne CIU_CIU_CIU Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania OTH_OTH_OTH Ogółem inne 8) słownik dotyczący rodzaj ów transakcji: Kod Etykieta Definicja ACAP Kapitał do celów przejęć Kapitał dostarczany działającym przedsiębiorstwom, który ma umożliwić ich rozwój przez przeprowadzanie przejęć. Kapitał ten służy zazwyczaj przejęciu określonego, wskazanego celu. BOUT Wykupy Działanie polegające na tym, że fundusz private equity nabywa zazwyczaj większościowy pakiet (lub 100%) udziałów w działającym przedsiębiorstwie i zachowuje kontrolę nad nim. CONS Konsolidacje (kupno małych podmiotów z branży) Działanie polegające na tym, że fundusz private equity nabywa większą liczbę przedsiębiorstw, aby skonsolidować je w większy podmiot. CDIV Zbycia części przedsiębiorstwa Inwestycja w część większego przedsiębiorstwa, która nie jest związana z działalnością podstawową tego przedsiębiorstwa. W tym przypadku przedsiębiorstwo dokonuje wydzielenia części, by sprzedać go funduszowi private equity. ESOP Akcjonariat pracowniczy Plany akcjonariatu pracowniczego stanowią mechanizm przekazania całości lub części praw własności do przedsiębiorstwa jego pracownikom. Fundusze private equity dostarczają czasem kapitał własny, aby sfinansować takie przeniesienie własności. GCAP Kapitał wzrostowy Inwestycja kapitałowa funduszu private equity mająca na celu wsparcie konkretnych inicjatyw wzrostu. RCAP Rekapitalizowanie Strategiczna zmiana struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, która wiąże się zazwyczaj z częściowym przeniesieniem praw własności do niego. Rekapitalizowanie ma często miejsce, gdy właściciel pragnie sprzedać część udziałów w przedsiębiorstwie (zmniejszyć swoje zaangażowanie). W tym przypadku fundusz private equity dostarcza kapitał własny, aby zapłacić właścicielowi za pewną część udziałów. SLIQ Sprzedaż całości udziałów przez udziałowca Działanie podobne do rekapitalizowania, gdyż związane ze strategiczną zmianą struktury kapitałowej, jednak mające zazwyczaj inny cel. W ramach tej strategii fundusz private equity dostarcza przedsiębiorstwu wystarczającą ilość kapitału własnego, aby całkowicie spłacić właściciela. TURN Restrukturyzacja finansowa Fundusz private equity może dostarczyć kapitał, aby przekształcić przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub w szczególnej sytuacji w przedsiębiorstwo stabilne finansowo. OTHR Inny typ transakcji (wraz z opisem innego typu transakcji) 9) słownik dotyczący częstotliwości umorzeń: Kod Etykieta D Codziennie W Raz na tydzień F Raz na dwa tygodnie M Raz na miesiąc Q Raz na kwartał H Raz na pół roku Y Raz na rok O Inne N Brak 10) słownik dotyczący struktury posiadaczy praw uczestnictwa: Kod Etykieta NFCO Przedsiębiorstwa niefinansowe BANK Banki INSC Instytucje ubezpieczeniowe OFIN Inne instytucje finansowe PFND Programy/fundusze emerytalne GENG Sektor instytucji rządowych i samorządowych OCIU Inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (np. fundusz funduszy lub fundusz podstawowy) HHLD Gospodarstwa domowe UNKN Nieznane NONE Brak 1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1).