Usługi audytorskie

Audyt rachunkowy

Przedmiotem usługi jest doradztwo w zakresie sposobu ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych i innych księgowań, dokonanych przez Kontrahenta. Efektem usługi jest ekspertyza obejmująca rozstrzygnięcie wątpliwości wskazanych przez służby księgowe, wskazanie i rozstrzygnięcie innych nieprawidłowości stwierdzonych przez Meritum w toku analizy dokumentów księgowych, wskazanie sposobów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i potencjalnych skutków braku ich usunięcia. Podstawą realizacji usługi jest stan faktyczny i dane ustalone na podstawie udostępnionych dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień.
Celem audytu jest wydanie oceny o zakresie niezgodności z przepisami prawa podjętych działań i wykonanych czynności. Ocena dotyczyć może różnych szczebli i sfer działalności gospodarczej podmiotu, jak również może być przedstawiona na potrzeby różnych podmiotów i postępowań, w szczególności karnych i cywilnych.

Audyt nadużyć finansowych